دستور زبان انواع اضافه(مضاف ومضاف الیه و...

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

دستور زبان   انواع اضافه(مضاف ومضاف الیه و...)

 تعریف اضافهاضافه آن است که اسمی را به اسم دیگری نسبت دهیم. نشانه نسبت کسره ای است که میان آن دو می آید. مثال: مدادِ حسن، خانه ی علی

اقسام اضافه

اضافه تخصیصی

اضافه ملکی

 اضافه تشبیهی

 اضافه استعاری

 اضافه توضیحی

 اضافه بیانی

 اضافه مقارنت

 اضافه بنوت

اضافه تخصیصی

در این نوع از اضافه، مضاف به مضاف الیه اختصاصدارد.

    مثال : دراطاق ،گودال آب،زنگ مدرسه

 

بقیه این نوشته را میتوانید در ادامه مطلب دنبال کنید....

 

 

اضافه ملکی(تملیکی)

اضافه ملکی: در این نوع از اضافه، میان مضاف ومضاف الیه رابطه مالک وملک بر قرار است .

مثال : صاحب باغ، کتاب داریوش،

                 خانه ی احمد

اضافه تشبیهی

اضافه تشبیهی : در این اضافه میان مضاف و مضافالیه رابطه شباهت برقرار است.

مثال : قد سرو، ابروی کمان، لب لعل ،مهد زمین

                 فراش باد،تیر مژگان

اضافه استعاری

اضافه استعاری: در این نوع از اضافه، مضاف در غیراز معنی حقیقی خود استعمال شدهباشد.

مثال :       دست روز گا ر،چشم روزگار،

                        روی سخن

اضافه توضیحی

توضیحی: در این نوع از اضافه، مضاف اسم عام است ومضاف الیه نام مضاف را بیان میکند.

مثال : شهر شیراز، روز جمعه،عید نوروز

اضافه بیانی(جنسی)

اضافه بیانی :آن است که مضاف الیه جنس مضاف رابیان کند.

مثال: ظرف مس، تیر آهن،گوشواره ی طلا

ظرف سفال،لباس پشم

اضافه مقارنت(اقترانی)

اضافه مقارنت : در این نوع از اضافه، میان مضاف ومضاف الیه معنی مقارنت و همراهیاست.

مثال: پای ارادت،دیده ی احترام،چشم ادب

اضافه بنوت

اضافه بنوت: در آن ، اسم فرزند بر پدر یا مادرافزوده می شود.

مثال :سام نریمان، رستم زال،مسعود سعد

فکّ اضافه:

وقتی کسره ی اضافه از بین مضاف ومضاف الیه حذف شودآن را فکّ اضافه می نامند،در این حالت مضاف ومضاف الیه درحکم یک کلمه ی مرکب است. مانند:  پدر زن،صاحبدل،چادرنماز،سرلشکر

اضافه ی توصیفی:

اضافه ی موصوف است به صفت (همان موصوف وصفت) مانند:پدرمهربان،دیوار بلند، شمشیر تیز،مردشجاع

اضافه ی تأکیدی را نیز برخی به اقسام اضافه ها افزوده اند مانند:  مست مست ، بزرگ بزرگ

تفاوت اضافه توصیفی با سایر اضافه ها

صفت از موصوف جا شدنی نیست وجزئی از آن است.درصورتی که مضاف الیه جزء مضاف نیست واز اسم جدایی است.در مثال :

 پدر مهربان،مهربانی جدا از پدر نیست ولی پدر علی،پدر غیر از علی وجدا می باشد.

با افزودن فعل ربطیبه آخر اضافه توصیفی ،جمله یاسمیه ساخته می شودولی در سایر اضافات جمله ی اسمیه درست نمی شود:

                     پدر مهربان ← پدر مهرباناست

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!