نکته های ایمنی عبورومروردرراه مدرسه

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه

نکته های ایمنی عبورومروردرراه مدرسه

 

بچه های عزیز امیدواریم درسال جدید همیشه خود وخانواده تان سلامت وخوشحال باشید.درسال جدید خوب است که مقررات راهنمایی ورانندگی وهمچنین رفتارهای درست برای ایمنی درعبورومروررابشناسیم وخوب فرابگیریم وبه آن عمل کنیم . امیدواریم بارعایت نکته های ایمنی سال خوب وسلامت داشته باشیم وارمغان آن خنده وشادی درهمه خانواده ها باشد .ان شاء ا...

 

بقیه این نوشته را میتوانید در ادامه مطلب دنبال کنید....

نکته های ایمنی عبورومروردرراه مدرسه

1- همیشه برای عبورازجاده وخیابان ازپل عابرپیاده استفاده کنید.

2- برای عبورازعرض خیابان ، ازمحل های خط کشی شده استفاده کنید.

3- برای عبورازخیابان جاده های بین شهری کوتاه ترین مسیرراانتخاب کنیدوهیچگاه به صورت مورب ازعرض خیابان عبورنکنید.

4- ازبیرون بردن سرودست خودازخودرو جداًخودداری کنید.

5- ازریختن زباله وآشغال درسطح سواره روخودداری کنید.راه هاوجاده های تمیز،حوادث کمتری دارند.

6- قبل ازتوقف کامل خودرو ، ازپیاده شدن یا بازکردن درب آن جداًبپرهیزید.

7- اگرسرویس مدرسه به هردلیلی نیامد، ازخودروهای غریبه برای رفتن به مدرسه یاخانه استفاده نکنید.

8- مطالعه درجاده وخیابان هرگز هرگز.

نکته های ایمنی درهنگام نشستن درخودرو

1- صحبت کردن باراننده وپرت کردن حواس اوازرانندگی ، خطرناک وحادثه آفرین است.

2- کودکان کم تراز12 سال ، می باید درصندلی عقب بنشینند.

3- برای کودکان زیر6 سال ، بایدازصندلی ایمنی – که باکمربند مخصوص به صندلی عقب بسته می شود – استفاده کرد.

4- پیاده یاسوارشدن ازدرسمت چپ خودرو ممنوع است.

5- کودکان نباید سرودستشان راازپنجره بیرون آورند.

6- قبل ازایستادن کامل خودرو ازروی صندلی خودبلند نشوید.

رفتارصحیح درسرویس مدرسه ، اتوبوس وایستگاه اتوبوس

1- درایستگاه اتوبوس ، کمی دورازجدول خیابان بایستید.

2- قبل ازتوقف کامل اتوبوس ، ازآن پیاده ویا سوارنشوید.

3- ازپیاده روها ، خط کشی های عابرپیاده وپل های زیرگذر ، برای رسیدن به ایستگاه اتوبوس استفاده کنید.

4- درداخل اتوبوس سروصدانکنید.

5- سرودست خودراازداخل اتوبوس خارج نکنید.

6- درصورت وجودکمربند ایمنی ، ازآن استفاده کنید.

7- کودکان زیر6 سال ، کودکان ریز نقش باید از صندلی های مخصوص استفاده کنند.

خطاهای ترفیکی کودکان ونوجوانان

1- دویدن درخیابان

2- بازی کردن درخیابان

3- حرکت نکردن درپیاده روها

4- حرکت درخیابان پشت به جریان ترافیک

5- دوچرخه سواری واسکیت بازی درخیابان ها وجاده ها

6-استفاده نکردن ازتجهیزات ایمنی به هنگام دوچرخه سواری واسکیت بازی

7- بی توجهی به قوانین ومقررات به هنگام دوچرخه سواری

8- نپوشیدن لباس های روشن درهنگام پیاده روی درشب

9- استفاده نکردن ازپل زیرگذر وخط کشی عابرپیاده به هنگام عبورومرور

10- بازیگوشی درخیابان

11- بازیگوشی وسروصدادرخودرو وسرویس مدرسه

12- نبستن کمربند ایمنی درخودرو

13- نشستن در صندلی جلو خودرو

14- خارج کردن دست وسرازپنجره خودرو وسرویس مدرسه

15- صحبت کردن با راننده

16- عبوراز تقاطع ها به صورت قطری ومورب

دوچرخه سواری ایمن

1- شدیدترین جراحات دوچرخه سواری ، به ناحیه سرانسان وارد می شود پس استفاده ازکلاه ایمنی درهنگام دوچرخه سواری الزامی است .

2- اجازه دهید اول ماشین ها وآدم ها حرکت کنند.

3- درتمام تقاطع ها سرعت خودراکاهش دهید وتمام جهت هارانگاه کنید.

4- همیشه بادودست خود فرمان دوچرخه رانگه دارید ، جز به موقع دادن علائم چرخش

5- درخیابان های شلوغ پیاده شوید.

6- همیشه دورازخیابان های شلوغ دوچرخه سواری کنید.

7- کارنمایشی انجام ندهید.

8- دوبله دوچرخه سواری نکنید.

9- دوترکه دوچرخه سواری نکنید.

10- هرگزبه مکان های پررفت وآمد نروید.

11- هرگزبین دوماشین نروید.

12- هنگام حرکت ، کاملاً ازطرف راست راه عبورکنید وبرای گذشتن ازوسائل نقلیه ای که درکنارراه توقف کرده اند ، نهایت احتیاط رابه عمل آورید.

13- هیچ گاه ازپیاده رو ، وسط دستجات ، بازار ونقاط شلوغ وپررفت وآمد عبورنکنید.

14- هرگزبارواشیای دیگر راحمل نکنید

 

  • Leila

    Leila

    • ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - ۲۲:۴۵:۳۶

    For latest news you have to pay a visit the web and on world-wide-web I found
    this site as a best site for most up-to-date updates. http://thegreenparent.co.uk/member/388996


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!