سوالهای علوم پنجم بخش1ساختمان مواد(چهار گزینه)1

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

ـ تاکنون ، چند نوع اتم شناخته شده است ؟

الف ـ 99        ب ـ 104        ج ـ 109       د ـ 119

2ـ هر مولکول ، از چند اتم تشکیل شده است ؟

الف ـ 2 اتم       ب ـ 1 اتم       ج ـ 1 یا چند اتم    د ـ 2 یا چند اتم

4ـ در کدام حالت ، شکل و حجم مادّه ، ثابت می ماند ؟

الف ـ جامد            ب ـ مایع         ج ـ گاز          د ـ هر سه مورد

5ـ کدام یک از موارد زیر ، در همه ی مواد مشترک است ؟

 

 

بقیه این نوشته را میتوانید در ادامه مطلب دنبال کنید....

الف ـ رنگ           ب ـ بو              ج ـ مولکول            د ـ مزه

6ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، می توانند روی یک دیگر سُر بخورند ؟

الف ـ قند             ب ـ جیوه              ج ـ آهن            د ـ زغال

7ـ هوا ، چه نوع مادّه ای است ؟

الف ـ ترکیب        ب ـ ع        ج ـ مخلوط             د ـ محلول

8ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، به اتم های موادّ دیگر تجزیه نمی شوند ؟

الف ـ آب              ب ـ اکسید جیوه           ج ـ کربن                    د ـ نمک

9ـ برای تجزیه ی یک ترکیب ، باید انبوهی از مولکول های آن را انتخاب کرد زیرا :

الف ـ جنبش مولکول ها زیاد است .                   ب ـ مولکول ها بسیار ریزند .

ج ـ ربایش مولکول ها زیاد است .                        د ـ هیچکدام

10ـ کوچک ترین ذرّه ی آب که به طور آزاد در طبیعت وجود دارد را چه می نامند

الف ـ قطره ی آب          ب ـ اتم آب       ج ـ مولکول آب        د ـ بخار آب

 

11ـ دو مولکول آب ، از چند اتم تشکیل شده است ؟

الف ـ 2 اتم            ب ـ 4 اتم               ج ـ 6 اتم                      د ـ 8 اتم

12ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟

الف ـ آلومینیوم         ب ـ گاز کربنیک        ج ـ هوا           د ـ بخار جیوه

12ـ نشاسته و گوگرد :

الف ـ هر دو ساده اند .                                         ب ـ هر دو ترکیبند .

ج ـ دوّمی ساده و اوّلی ترکیب          د ـ اوّلی ساده و دوّمی ترکیب است .

14ـ در ده مولکول آب ، چند اتم ئیدروژن وجود دارد ؟

الف ـ 20                   ب ـ 10         ج ـ 3         د ـ اتم های زیاد

15ـ یک مولکول آب ، از چند اتم اکسیژن و چند اتم ئیدروژن ساخته شده است ؟

الف ـ 2 اتم اکسیژن ، 1 اتم هیدروژن          ب ـ 1 اتم اکسیژن ، 2 اتم هیدروژن

ج ـ 3 اتم اکسیژن ، 1 اتم هیدروژن         د ـ 2 اتم اکسیژن ، 2 اتم هیدروژن

16ـ تمام مواد ، از چه ساخته شده اند ؟

الف ـ ویروس              ب ـ مولکول       ج ـ عنصر              د ـ اتم

17ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ آهن                       ب ـ هوا         ج ـ کاغذ           د ـ پارچه

18ـ آهن ، چه نوع مادّه ای است ؟

الف ـ ترکیب                  ب ـ مخلوط             ج ـ عنصر    د ـ محلول

19ـ کدام گروه از موادّ زیر ، همگی عنصر هستند ؟

الف ـ طلا ، آب ، آهن                           ب ـ آهن ، اکسیژن ، نمک

ج ـ آهن ، هیدروژن ، ط                          د ـ آب ، آهن ، اکسیژن

20ـ جنبش مولکولی ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ چوب                  ب ـ آب    ج ـ آهن         د ـ اکسیژن

21ـ در کدام یک از موادّ زیر ، کشش مولکولی از بقیّه کم تر است ؟

الف ـ قند                      ب ـ آب         ج ـ شکر            د ـ یخ

22ـ از کدام یک از خاصیّت های زیر ، برای شناسایی یک مادّه استفاده می شود ؟

الف ـ حج  ب ـ وزن                  ج ـ خاصیّت مولکول ها             د ـ رنگ

23ـ چه چیز باعث می شود که بوی عطر را حس کنیم ؟

الف ـ بوی خوش عطر                       ب ـ ترکیب مولکول های عطر

ج ـ جنبش مولکول های عط             د ـ ربایش مولکول های عطر

24ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ روغن                     ب ـ یخ    ج ـ هوا          د ـ گلاب

25ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از انواع مادّه ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ گازها                  ب ـ مایعات  ج ـ جامد    د ـ تفاوتی ندارد

26ـ ربایش مولکولی ، در کدام یک از اجسام زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟

الف ـ میخ      ب ـ آب               ج ـ نفت                     د ـ پارچه

27ـ کدام یک از موارد زیر ، جزء خاصیّت های مادّه نیست ؟

الف ـ رنگ                     ب ـ مزه         ج ـ بو                     د ـ اسم

28ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه کم تر است ؟

الف ـ پنبه                        ب ـ آهن       ج ـ هوا                         د ـ آب

29ـ جنبش مولکول ها در شیر ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟

الف ـ اکسیژن                  ب ـ آب  ج ـ یخ                    د ـ دی اکسید کربن

30ـ ربایش مولکولی در نفت ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟

الف ـ چوب                   ب ـ آهن ج ـ اکسیژن                     د ـ کاغذ

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!