نمونه سوالات امتحانی ششم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

یک تکه چوب را در 9 دقیقه به چهار قسمت مساوی بوسیله­ ی اره­ ای دستی برش می­زنیم. اگر همان تکه چوب را بخواهیم به 8 قسمت نامساوی تقسیم کنیم چند دقیقه طول می­کشد؟

2-با رقم های 7 و 3 و 2 و صفر ،

الف) چند عدد سه رقمی داریم؟
ب) چند عدد سه رقمی و بخش پذیر بر 5 داریم؟

 

برای مشاهده دیگر سوالات و پاسخ ها لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...

3- حاصل عبارت چیست؟ =(14-)+(2-)- =7- (5-3)-(4-2)- =1-7+4- 4-با یک دستگاه سرد کننده، دمای مایعی را از 4- درجه به 26 درجه زیر صفر رسانده­ایم. اگر دمای بیرون اتاق 15+ درجه باشد، این مایع را چند درجه سرد کردیم؟ 5-دو زاویه 1 و 2  متمم یکدیگرند اگر زاویه(1)    35 در جه باشد زاویه (2)  چند درجه خواهد بود؟.   الف  )      45  درجه          ب )25  درجه                ج ) 55 درجه         د ) 65 درجه 6- 6-خارج قسمت تقسیم 037/0÷2/1 تا دو رقم اعشار کدام است؟الف)  77 /   56        ب) 43/32           ج) 57/76                   د) 24/3 7- 7-- مجموع مکمل های دو زاویه 250 درجه است ، مجموع متمم های آنها چند درجه است؟الف)110      ب)70            ج)80                  د)90 8- برای درست کردن یک منبع آب به ابعاد 5/1   و3  و4  متر،چند متر مربع ورق آهنی بکار می رود؟الف)  45                  ب) 24         ج)     18                  د) 22  9 -نسبت پول محمد به علی 3به5 وعلی به مسعود 4به 0/5 بود رویهم 345000 توان داشتند سهم هر یک چقدر؟ 10-  کدام گزینه صحیح نیست؟الف)  0/002متر مربع =   20    سانتی متر مربع       ب) 0/24 دسی متر  =    2/4    متر         ج)     7/2سی سی=   000072/  0انتی متر مکعب×      د) 52/1سانتی متر مربع  =     521       میلی متر مربع 11-ضخامت 700 صفحه از یک دفتر 1/7 سانتی متر است ، ضخامت هر برگ چند میلی متر است؟ 12سطح کل این منشور چند سانتیمتر مربع ؟ ارتفاع منشور 10 میلیمتر وابعاد قاعده منشور 8و6 میلیمتر 13-حجم استوانه ای به ارتفاع 12 سانتیمتر وشعاع قاعده 4سانتیمتر ، چند دسیمتر مکعب است؟ 14-حد اکثرچند مکعب به ابعاد3 سانتیمتر در مستطیلی  به ابعاد  12و8و20  سانتی متر جا می گیرد.   15-ضلع مکعب1/2  سانتیمتر  سطح کل چند دسیمتر مکعب?     16-حجم مخروطی به ارتفاع 50 میلیمتروشعاع قاعده 0/5  دسیمتر  چندمیلیمتر مکعب است.؟ 17-دو عدد طبیعی بنویسید که حاصل ضربشان 60 ومجموعشان کمترین مقدار باشد 18-مجموع زوایای داخلی یک ده ضلعی چند درجه است؟ 19-پاسخ تقسیم های زیر را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت  حساب کنید.                              = 1/4÷25/63                                                  =2/14÷35/92 20-تساوی را با رعایت ترتیب علامت  پاسخ دهید.                =0/25 ÷4- 0/08×5+1/5 21-جاهای خالی را باعدد مناسب پر کنید. 36میلیمتر  مکعب    ..................... متر مکعب                                                                            400متر  .................. کیلومتر 8/5                        سانتیمتر   .................. میلیمتر                                                                       585 سانتیمتر   .....................  متر 21 دسیمتر مکعب .............................متر مکعب   22-جملات زیر را کامل کنید. الف) برای مقایسه ی دو کسر با صورت های مساوی ،کسری بزرگتر است که ...........................................................................................    . ب)اگر مقسوم و مقسوم علیه یک تقسیم در عددی مانند 10 یا 100 ضرب شود ،باقیمانده ........................ و خارج قسمت ........................می شود.. ج) وقتی دو خط همدیگر را قطع می کنند 4زاویه درست می شود که زاویه های روبرو را دو به دو ..................................... می نامند.

 

 تقریب کمتر از 0/001    قطع

 تقریب کمتر از0/1   گرد

 تقریب کمتر از1   گرد

 تقریب کمتر از0/01   گرد

 130/789

 12/362

 399/35

 2/999

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!