تفریق عددهای صحیح

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه


[IMAGE]

تفریق دو عدد صحیح:هنگام محاسبه عددهای صحیح توجه به علامت مثبت ومنفی هر عدد اهمیت دارد. مثال: 
  282 -   - 20320+= ?
 ما برای حل تمر ین خود نیاز به قانون داریم.
 قانون:  در تفریق دوعدد  صحیح عامل دوم را قرینه یابی کنید    مثال:
          20,602  + =  282+  20,320 + = 282 -   - 20320+ 

 

 

برای مشاهده بقیه لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...

 


مثال 1:اختلاف2+ - 5+
[IMAGE]
گام 1:قرینه 2+      هست 2-
گام دوم :در تفریق حتما عامل دوم
  را قرینه یابی کنید.
 
نتیجه:                   3+ =   2 -+5+=2+ -5+

 


مثال 2:اختلاف دوعدد صحیح را پیدا کنید .
[IMAGE]
 
اختلاف دوعددصحیح
تفریق کنیدقرینه یابی
حاصل
+4 - +9 =   4- + +9 =5+
+4 - 9+ =+4 + +9 =13+
+9 - -9 =-4 + -9 =13-
  4-- =4+ + 9- =  5-

 

برای تفریق  مثال اولی: قرینه 9 -وقرینه 4 + را می نویسیم ازهم کم می کنیم.
برای جمع تمرین زیر مخوانیم :مثبت4   +  منفی9  =منفی5
       5 -= -9 + +4  

 


مثال 3:اختلاف دوعدد صحیح را پیدا کنید . .
[IMAGE]
 
اختلاف دوعددصحیح
تفریق کنید
قرینه یابیحاصل
+10 - +7 =7- + 10+ =3-
10- - 7+ =+10 + +7 =17+
10+ - 7- =10- + 7- =17-
10- - 7- =10+ + 7- =3+

مثال: 4:اختلاف دوعدد صحیح را پیدا کنید . . .
[IMAGE]
 
اختلاف دوعددصحیح
تفریق کنیدقرینه یابیحاصل
3+ - 8- =3- + 8- =11-
9- -17+ =9+ +17+ =26+
15+ - 12- =15- + 12- =27-
23- - 19- =23+ +19- =4+

خلاصه:توجه داشته باشید که مراحل قرینه یابی را هنگام تفریق دوعددصحیح حتما انجام دهید  تا کم کم   سرعت عمل پیداکنید!
[IMAGE]

جمع دوعددصحیح منفی

قانون:حاصل جمع دوعدد صحیح  منفی = منفی عددصحیح

مثال 1:حاصل جمع هر جفت عدد  صحیح را محاسبه کنید.
 
مجموع دوعددصحیح منفی
عددصحیححاصل جمع
2- + 9- =11-
5- + 8- =13-
13- + 7- =20-

 

 
11- = 9  -+ 2-    میخوانیم:منفی2 + منفی9 مساوی منفی11

قانون:حاصل جمع دوعددمثبت= مثبت عددصحیح

مثال 2:حاصل جمع هر جفت عدد  صحیح را محاسبه کنید..
 
مجموع دوعددصحیح مثبت
دوعددصحیححاصل
2++ 9+ = 11+
17+ + 5+ =22+
29+ +16+ =45+

 

 
+29 + +16 = +45 

                                

جمع دوغددصحیح مساوی اما قرینه =صفر 9+ + 9- = 0 
100- + 100+ = 0
349+ + 349- = 0
798- + 798+ = 0

 

قانون  علامت حاصل جمع  عدد صحیح
عددمثبت+ عددمثبتعددمثبت
مثبت +منفیبستگی به عدد بزرگتر
منفی + مثبتبستگی به عدد بزرگتر
منفی + منفیمنفی

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!