ضرب یا تقسیم عدداعشار ی بر10 یا 100 یا 1000- 1

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
توجه?وقتی شما عددی را در10   یا 100 یا 1000 و..... ضرب کردید تعدادصفرها ی هر مورد
در سمت را ست عدد قرار می گیرند. ),
    5000=1000×5
اما   هرعدد اعشاری در 10 یا 100 یا 1000 ضرب شود  ممیز به تعداد صفر به سمت راست حرکت می کند.

 

  0. 49 = 10 × 4.9
     

ممیز به اندازه تعداد صفر عدد10 یک قدم به سمت راست می رود.
).

.  5620=100 ×  2.65   
    

ممیز به اندازه تعدادصفر100عدددو رقم به سمت راست می رود اما یک صفر اضافه می کنیم تا دورقم پیش بروند.).

1000 × 073.0    . = 370
        

ممیز به اندازه تعدادصفرعدد1000سه رقم به سمت راست می رود

1. ضرب کنید.

 

برای مشاهده بقیه لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماییید....

a.  10 × 0.04 = ___

b.  100 × 0.04 = ___

c.  1000 × 0.04 = ____

d.  10 × 0.56 = ________

e.  100 × 0.56 = ________

f.   1000 × 0.56 = ________

g. 10 × 0.048 = ________

h. 100 × 0.048 = ________

i.  1000 × 0.048 = ________

 

توجه توجه ضرب عدد اعشاری در10 یا 100 یا1000!
 مثال1:
 100 × 2 = 200, 
عدد2 در100 ضرب شده  2 را نوشته ودوصفر را   سمت راست عدد گذاشتیم.
مثال2:
    210.5 =  100 × 2.105دراین ضرب .
    عدد را بدون ممیز نوشته  =2105 ممیز به اندازه تعداد صفرهای عدد 100 دورقم به سمت راست می رود  و:  210.5.می شود

2. تمرین ضرب عدد در 10 یا 100 یا......

a.  100 × 5.439 = ________

b.  100 × 4.03 = ________

c.  1000 × 3.06 = ________

d.  100 × 30.54 = ________

e.  30.73 × 10 = ________

f.   93.103 × 100 = ________

 

105 × 0.120 0 0  =  12000.  =  12,000
       
105  = 100,000   
 10 به توان 5 یعنی 10 پنج بار درخودش ضرب شده  =100000.

3. عدد هارا در 10 به توان ...... ضرب کنید.

a.       102 × 0.007 = _____________

     103 × 2.01 = _____________

     105 × 4.1 = ______________

b.      105 × 41.59 = _____________

     3.06 × 104 = ______________

     0.046 × 106 = _____________تقسیم اعدادبر 10 یا 100 یا 1000 ( ایا متوانید حدس بزنید که عددی بر10 تقسیم شد چه می شود.?

               0.5=10 ÷5  

             0.05=100 ÷5

           0.005=1000 ÷5 

متوجه شدید که در تقسیم  عددبر 10 یا100  یا 1000   در خاج قسمت آقای ممیز  درخارج قسمت  به اندازه تعداد صفرهای عدد،  به سمت چپ می رود. مثال=

         0.028 =    
100  ÷ 2.8   
     

عددرا نوشته ممیز دورقم به سمت چپ می رود .

    0.0056 = 104  ÷  56 
    

10 به توان 4 یعنی 10000  پس 56 را نوشته و ممیز4رقم به سمت چپ می رود.

4. تمرین.

a.  0.4 ÷ 10 = ________

    100÷ 0.4 = ________

     1000 ÷ 44 = ________

b.  15.4 ÷ 100 = ________

      10 ÷ 21.03 = ________

     10 ÷ 0.39 = ________

c.  5.6 ÷ 10 = ________

     100 ÷ 34.9 = ________

      1000÷ 230 = ________

5.   تمرین تقسیم  بر توان 10.  توان تعداد صفر را نشان داده

             = 102 ÷ 0.7 

           =103 ÷  45.3

           =105 ÷  568

           = 104 ÷  2.1

           =  106 ÷ 4500 =

          =  103 ÷ 9.13 =

 

وقتی که    1   =  0.1   ×10 ضرب شود ارزش هر رقم

در جدول ارزش مکانی   متفاوتی می شود جای مکان

عدد عوض می شود.


 

 
صدم  دهم یکاندهگان
 1.0 

 

دهم یکاندهگانصدگان
0.1  

وقتی 0.2 در 100 ضرب شد،

ممیز دورقم به سمت راست

حرکت کرده  و 2 از خانه دهم

به خانه دهگان

حرکت کرده


l

 
صدمدهم یکاندهگانصدگان
 2.00
 

 

صدمدهم یکاندهگانصدگان
  .0
2
 
 

وقتی 3.915 در 100 ضرب
 شود
ممیز در خارج قسمت دو رقم
به سمت راست حرکت
 می کند.
5که هزارم بود به خانه
دهم حرکت کرده
ویک صدم به خانه یکان
 
حرکت می کند.
وارزش مکانی
 هر رقم  تغییرکرده.
 
هزارمصدمدهم یکاندهگانصدگان
 51
9.3  

 

هزارمصدمدهم یکاندهگانصدگان
  5.1 93
 
قانون ضرب   و  عدداعشاری در  یا 100 یا100010 (عکس قانون تقسیم اعدادبر10یا100 یا1000
درضرب ممیز  درخارج قسمت به اندازه  تعدادصفرها به سمت راست حرکت می کند
درتقسیم اعشاری   ممیزدر
درخارج قسمت به اندازه تعداد صفرها به سمت چپ حرکت می کندتقسیم های کسری با  داشتن مخرج 10 یا 100 یا 100.     در تقسیم اعدادبر10 یا 100 یا.. می توان به جای علامت  100÷  می توان کسری نوشت.

0.06=  0.060= 100÷    006.0   
     
 100 ÷ 6 را می توان 6

100
 یا  6صدم ,  = 0.06

دقت کنید که به اندازه تعدادصفر در مخرج  ممیز را از سمت راست شمرده  به سمت چپ حرکت کرده

6. تقسیم  کسری  را انجام دهید وبه اعشاری بنویسید !

a.   2

100
 =  
 
 2.1

100
 =  
b.   49

1000
 =  
 
 490

1000
 =  
c.   6

10
 =  
 
 6.5

10
 =  
d.   5

10
 =  
 
 5.04

10
 =  
e.   4.7

10
 =  
 
 4.7

100
 =  
f.   72

100
 =  
 
 72.9

100
 =  

7. 4.5 کیلوگرم  کیک  را بین 100 نفر تقسیم کردیم به هر یک چند کیلوگرم رسید؟

8. یک تکه سیم 25.82 سانتی متر است 100 تکه از این نوع چند سانتی متر؟.

توجه کنید :

حالا دیگر متوجه شدید که درتقسیم یک عددبر1000  در پاسخ عین همان عدد را نوشته وبه اندازه صفر ها   در این جا سه رقم به سمت چپ شمرده وممیز را می گذاریم.

مثال:

مثال:   819,302

1000
 = 819.302        41,300

1000
 = 41.300 = 41.3        8,000

1000
 = 8.000 = 8

:  41.300 = 41.3 و 8.000 = 8.  در پاسخ صفر های آخر عدد بعد از ممیز خوانده نمی شود.

9. عددها را بر1000 تقسیم کنید واز صفر های . آخر عدد بعد از ممیز   صرف نظر کنید.

a.   239

1000
 =  
b.   35,403

1000
 =  
c.   67

1000
 =  
d.   263,000

1000
 =  
e.   3,890

1000
 =  
f.   1,692,400

1000
 =  
g.  12,560,000

1000
 =  
h.   9

1000
 =  
i.   506,940

1000
 =  توجه :

 • اگرعددی بر10 تقسیم شد عین عدد را بنویسید ویک رقم ممیز   در خارج قسمت ازراست به چپ بشمارید  و ممیز را بگذارید .
 • اگرعددی بر100 تقسیم شد عین عدد را بنویسید و2رقم ممیز   در خارج قسمت ازراست به چپ بشمارید  و ممیز بزنید
مثال:    72

10
  = 7.2      3,090

100
  = 30.90 = 30.9       74,992

100
 
= 749.92   
    
82,000

10
  = 8200.0 = 8,200

10. تقسیم کنید 10 یا100   به مکان ممیز را دقت کنید.

a.   239

100
 =  
d.   89,803

100
 =  
g.   69

10
 =  
b.   239

10
 =  
e.   26,600

100
 =  
h.   69

100
 =  
c.   23,133

100
 =  
f.   3,402

100
 =  
i.    9

10
 =  

 

11. یکدهم  هر یک ازعددهای روبروچقدر؟ ...a. تومان8 b. گرم25.50c. تومان126


 

12. یک صدم هر یک از اعداد روبروچقدر؟..a. متر78 b.متر4c. متر390

 

13.قیمت یک جفت جوراب 1500 تومان بود یک صدم قیمت چقدر؟ .)


 

14.طول روبانی 1689 سانتیمتر بود یک هزارم آن چند سانتیمتر؟. 

      b. .      پنج سانتیمتر مربع چند متر مربع است؟15. یک صدم     0.05  می شود؟...........
 

16.چرخی به شعاع 1مترداریم با 1000 دور چندمتر طی کرده؟

 

 

 

نکته:

 

  ____ ×  3.09  = 309,در جای خالی چه عددی بگذاریم  تا تساوی برقرار شود؟
به تعداد اعشار نگاه کنید چند رقم هست؟!  2رقم پس در100 ضرب می کنیم تا تساوی برقرار شود.

در تقسیم زیر  درجای خالی چه عددی بگذاریم: 

 ــــــــــــ  ÷ 7209   = 7.209

, در پاسخ سه رقم ممیز دارد وعدد را 7و209 هزارم می خوانیم   پس بر1000 تقسیم شده

 

17. از جدول زیر استفاده کنید،در جای خالی عدد مناسب بگذارید. . هر عدد را پیدا کردید .در جدول زیر حرف مربوط به هر تساوی را بگذارید

 

E  ____ ×  0.04  = 40

D  ____ × 9.381 = 938.1

 ـــــــ =1,000 × 4.20 .G

D  ____ ×  7.31  = 731

T  ____ × 0.075 = 0.75

 ــــــ=  10 × 3.55  .B

N   100 × ______ = 4.2

S   1,000 × ______ = 355

____ × 60.15 = 60,150

 

4,2001000 10035.51000.042 10 0.35510001000
       

     

  از جدول زیر استفاده کنید،در جای خالی عدد مناسب بگذارید. . هر عدد را پیدا کردید .در جدول زیر حرف مربوط به هر تساوی را بگذارید

T  _____ ÷ 100 = 0.42

P  _____ ÷ 10 = 2.3

N  _____ ÷ 1000 = 4.2

  

100
  = 2.3 

 

I     

10
  = 0.42 
S    0.31 ÷ _____ = 0.031

O   4,360 ÷ _____ = 4.36

  304.5 ÷ _____ = 3.045

 

23010010 2310004.24,20042
       

 

 

 

 • Jeana

  Jeana

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۱۷:۰۷:۴۹

  It's an remarkable post for all the online people; they will
  take benefit from it I am sure. http://www.verdepistacchioshop.com/component/k2/itemlist/user/38529


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!