عددهای اعشاری گسترده کلاس ششم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

[جدول ارزش مکانی در عدد های اعشاری  رقم صدم   و صدم وهزارم  را بررسی کنید.(نقطه   ممیز است)

هزارم
 صدمدهم یکان
528.0

 

0.825 =8 ×1

10
 + 2 × 1

100
 + 5 ×1

1000
        

گسترده ها را تکمیل کنید.

 

برای دریافت ادامه آموزش لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید...

 

a.

هزارمصدمدهم یکان
609.0

=

906

1000

 

    = 9 ×1

10
 + 0 × 1

100
 + 6 ×1

1000

b.

هزارم صدمدهم یکان
442.0

=

 

    =        ×1

10
 +       ×1

100
 +       ×1

1000

c.

هزارمصدم
دهم یکان
556.0

=

 

    =       ×1

10
+....

d.

صدم دهم یکان 
81.0 

=

 

    =تساوی گسترده را بنویس

e.

هزارمصدم
دهم یکان
208.0

=

 

    =       ×1

10
+

f.

هزارمصدم
دهم یکان
117.0

=

 

    =

2

. با توجه به ارزش مکانی عددها،دهم،صدم ،هزارم ، گسترده ها را تکمیل کنید.
    مثال:

a.

هزارمصدم دهمیکان
دهگانصدگان
62936 
 =  6 × 10  +  3 × 1  +  9 × 1

10
  +  2 ×1

100
  +  6 ×1

1000

b.

هزارمصدم دهم یکاندهگان
887.42
 =        × 10  +        × 1  +        × 1

10
  +        ×1

100
  +        ×1

1000

c.

هزارمصدم دهم یکاندهگان
209.4 
 =        × 1  + .............

d.

صدمدهم یکاندهکانصدگان
27.47 
 = .........

e.

هزارمصدمدهم یکاندهگانصدگان
  9.1 51
 = .............       × 100  + ..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزارمصدمدهم یکاندهگانصدگان
765.244
 = ...............       × 100  +...............

 

شکل گسترده این عدد های اعشاری را بنویسید
a. 0.95  =

    b. 1.405  =

    c. 244.781 =

    d. 65.05  =

    e. 20.214

 

نمایش عدد های اعشاری روی محور ها :روی محور دوعدد نشان دادیم آنرا بخوانید.

 0.052, 0.145, 0.228,  0.304 عدد های ذکر شده را روی محور  نشان دهید

توجه عدد صفر در آخر عدد اعشاری بعد از ممیز بی ارزش است

هزارم صدمدهم یکان
  7 . 0
  07.0
007.0
 
0.7=0.70=0.700
 
هفت دهم=70 هفتادصدم=700 هفتصدهزارم
 
7

10
 =  70

100
 =  700

1000

5.

6. روی محور ها دقت کنید وهر حرف چه عددی را نشان داده است؟.

   

    a. ____________    b. ____________    c. ____________    d. ____________    e. ____________

 
7. عدد های ذکر شده را روی این محور نشان دهید.: 0.187, 0.205, 0.252, 0.301,  0.314.

   8. عدداعشاری هر کسر زیر را بنویسید..

a. 

3

1000

=
b. 

12

1000

=
c. 

319

1000

=
d. 

50

1000

=
e.  4

34

1000

=
f.  2

4

1000

=
g.  3

3

100

=
h.  1

80

100

=
i.  17

3

1000

=
j. 

649

1000

=
k.  9

1

100

=
l.  50

619

1000

=

9. هر عدد اعشاری را به کسر بنویسید.

a.  0.048 b.  3.902c.  3.005d.  6.7
e.  10.06f.  12.060g. 7.90h.  0.429
i.  505.5j.  4.789k. 0.091l.  5.42

10. هر تساوی   گسترده  را به  عدداعشاری بنویسیدl.

a. 

3

1000

+

2

10

+

7

100

 =
b. 

8

10

+ 1 + 

9

100

 =
c. 

2

10

+ 7 +

3

1000

 =
d. 

5

10

+ 90 + 

2

100

 =

8

1000

 =
e. 

1

10

+ 7 +

8

1000

 + 10 =
f.  200 + 

8

1000

 + 5 =

11. هر عدد اعشاری که در 10 ضرب شود  ،ممیزدر حاصل ضرب یک قدم به سمت راست حرکت می کند.: 10 × 0.1 = 1. (نکته:
       “اگر در 100 ضرب شد،
ممیزدر حاصل ضرب دو قدم به سمت راست حرکت می کند.

اگر در0 100 ضرب شد،ممیزدر حاصل ضرب سه قدم به سمت راست حرکت می کند.

به طور کلی هرعدد در 10 یا 100 یا1000 یا ............... ضرب شود ،ممیزدر حاصل ضرب به تعداد صفرها  به سمت راست حرکت می کند.

 چند تمرین   ضرب عدد در 10 یا 100 یا........ مثال بزنیدکه:

 a. ________ هزارم ها به صدم تبدیل شده._______ × _______ = _______
 b. ________ صدم به دهم تبدیل شده._______ × _______ = _______
 c. ________ هزارم به دهم تبدیل شده._______ × _______ = _______
 d. ________ صدم به واحد.تبدیل شده_______ × _______ = _______


به سوال ها پاسخ دهید.  و   عددی بنویسید که...

a.  
هزارم صدمدهم یکان
582.0

یکدهم بیشتراز 0.285    باشد        _________

یکصدم بیشتراز 0.285    _________

یک هزارم بیشتر از 0.285   _________

b.  
هزارمصدم
دهم یکان
    . 

یک دهم بیشتر از 0.016            _________

یکصدم بیشتراز 0.016    _________

یک هزارم بیشتر از 0.016   _________

c.  
صدمدهم یکان 
  .  

یک دهم بیشتر از 1.07            _________

یکصدم بشتراز 1.07    _________

یک هزارم بیشتر از 1.07   _________

d.  
دهم 
یکاندهگانصدگان
 .   

یک دهم بیشتراز 0.9            _________

یکصدم بشتراز 0.9    _________

یک هزارم بیشتر از 0.9   _________

e.  
هزارمصدم
دهم یکان
    . 

پنجدهم بیشتراز 2.316           _________

ششصدم بشتراز 2.316     _________

دوهزارم بیشتراز 2.316   _________

f.  
صدمدهم یکاندهگانصدگان
  .   

ده تا بشتر از 1.08            _________

یکصدم بشتراز 1.08    _________

نه هزارم بیشتراز 1.08   _________

 

13. جدول را کامل کنید.خانه های خالی را رنگ کنید
 

      افقی:

      a. دو وچهل ونه هزارم

      c.دو وهفت صدم

      d. پنج صدم

      e. هفتادویک هزارم

      f. سیصد ونود ودو هزارم

عمودی:

a.دو ونه صدم

b. سه وهفتاد نه هزارم

c. دو وپنج دهم

d. سه هزارم

e. دو دهم    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!