جمع وتفریق اعشاری2

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

درس اعشاری

1. جای خالی عدد مناسب بگذارید تا تساوی برقرار شود مثال:

   a. 0.47  +  0.03 = 0.50

   b. ------+--------=0.55 

   c. ------+--------= 0.36 

d. ------+--------= 0.06  

e. ------+--------=0.32  

f. ------+--------= 0.97  

g. ------+--------=0.28  

h. ------+--------= 3.13 

i. ------+--------= 3.99 

 

برای دریافت ادامه آموزش لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....

 2. الگو را کامل کنید..

 
+0.05

   

+0.09

    

+0.01

    

+0.04

  

+0.02

    

+0.06

    

+0.08

    

+0.05

    

 
a.  0.45

___

___

_______________0.05

 

 
0.03

    

0.02

    

0.07

    

0.2

  

0.04

    

0.1

    

0.08

    

0.06

    

 
b.  7.68

___

___

_______________8.28

 

 
 

   

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 
  2

2.15

2.29

2.342.382.432.52.532.55

3. جمع یا تفریق کنید با توجه یه این باگذاشتن صفردر سمت راست هرعدد  تعداداعشارها را مساوی کنید.
   

a.  0.4  –  0.06  = f.  0.34  –  0.2  =k.  0.44  –  0.1=   
b.  0.6  –  0.05  = g.  0.6  –  0.2  =l.  1.32  –  0.02  =
c.  0.8  –  0.02  = h.  1.1  –  0.06  =m.  0.14  –  0.1  =
d.  1.5  –  0.01  =i.   0.82  –  0.02  =n.  1.23  –  0.2  =
e.  0.3  –  0.15  =j.  0.73  –  0.5  =o.  1.77  –  0.3  =4. با توجه به الگو جمع یا تفریق کنید وجای خالی عدد مناسب را بنویس.

 
 0.04

     

+0.08

    

0.11

    

+0.1

  

0.08

    

+0.9

    

0.07

   

+  0.03

   

ــ

0.5

___

___

_______________`0.5

5. الگو را کامل کنیدبا توجه به این که جمع وتفریق مناسب  را به کار ببرید.

 
  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  
2

2.02

2.2

2.172.12.092.352.252.2

6. با توجه به مثال تمرین ها را کامل کنید.

a. 

5

100

+

24

100

    0.05 + 0.24 = __0.29__

f. 1

7

10

+

 

6

100

k. 2

53

100

 

3

10

b. 

5

10

+

21

100

 
 

g. 3

78

100

 

41

10

   

4

10

4–

 

33
  6
100

c. 

25

100

75

100

 
 

h. 1

6

10
0

 

8

100

 

52

100

+

 

7

  100

d. 

5

10
0

21

10

 
 

i. 4

45

100

+

 

3

100

n. 

99

100

+

 

1
1
10

e. 1

17

100

+

2

7

100

 
 

j. 12

4

100

+

10

3  

10

o. 1

47

100

1

7

100

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!