ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻒ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻒ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﯿﻆ ھﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ(آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ) را درون ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج 100 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ . 3 اﻟﯽ وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزاﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ:اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج ، ﭘﯿﭙﺖ ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﯾﺪﯾﺪ ، آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ ، ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﯾﻊ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر : 30
5 ﻗﻄﺮه ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣﯽ 10ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﯿﻆ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﯾﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .
واﮐﻨﺶ ﺷﺮوع و ﮐﻒ زرد رﻧﮓ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ از درون اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎ رﭘﯿﭻ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﯾﺰد.ﯾﻮن ﯾﺪﯾﺪ در
اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﮐﺎ ﺗﺎ ﻟﯿﺰﮔﺮ اﺳﺖ. ﯾﻮن ھﺎی- I ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎی H2O2 واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ و در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﻮن ھﺎی IO - ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎی H2O2 وارد واﮐﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮﻣﺘﺤﺮک اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را در زﯾﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!