یه سوال هوش سخت

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮال ھﻮش!
3 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯿﺮن ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮوﺷﻲ ، ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺨﺮن 30000 ﺗﻮﻣﻦ. ﻳﻌﻨﻲ ھﺮ
ﻧﻔﺮ10000 ﺗﻮﻣﻦ داده. ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎزه ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدش ﻣﯿﮕﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻋﺖ 30000
ﺗﻮﻣﻦ ﻧﺒﻮده 25000 ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻮده. ﺑﺮو 5000 ﺗﻮﻣﻦ ﺑﮫﺸﻮن ﺑﺮﮔﺮدون.
ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻐﺎزه از اﻳﻦ 5000 ﺗﻮﻣﻦ 2000ﺗﻮﻣﻨﺸﻮ واﺳﻪ ی ﺧﻮدش ﺑﺮﻣﯿﺪاره .
3000 ﺗﻮﻣﻦ دﻳﮕﺮو ﻣﯿﺪه ﺑﻪ اون ﺳﻪ ﻧﻔﺮ. (ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﺮی 1000 ﺗﻮﻣﻦ). ﭘﺲ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺸﺖ 1000 ﺗﻮﻣﻦ ﻧﻔﺮی، اوﻧﮫﺎ ھﺮﻛﺪوم 9000 ﺗﻮﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ دادﻧﺪ. ﺣﺎﻻ
ﺳﻮال اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ اﮔﻪ
3×9=27
2ﺗﻮﻣﻦ ھﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻐﺎزه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ، ﻣﯿﺸﻪ 29 ﺗﻮﻣﻦ ﭘﺲ اون 1000 ﺗﻮﻣﻨﻪ
ﻛﺠﺎﺳﺖ؟
اﮔﻪ ﺟﻮاﺑﻮ ﮔﻔﺘﯿﻦ
ﺟﻮاب : 3500
ھﺮﮐﺪام 1000 ﺗﻮﻣﺎن داده ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮد 3000 ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎ ﭘﻮل ﺷﺎﮔﺮد ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺪ 3500
ﺗﻮﻣﺎن!
ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ 500 ﺗﻮﻣﺎن اﺿﻼﻓﻪ ھﻢ آوردﯾﻢ ، ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﺎﮔﺮد ﭘﻮل را ﭘﺲ ﻧﺪھﺪ 500 ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﭘﺲ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ روش ﺣﻞ ﭘﻮل اوﻟﯿﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
ﭘﻮل ﺷﺎﮔﺮد و ﭘﻮل ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﭼﯿﺰی ھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﮫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن
ﭘﻮل آﻧﮫﺎ ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﭘﻮل ﺷﺎﮔﺮ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﺲ ﻣﯿﺪاده

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!