بخشپذیری

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه

سلام دوستان عزیزامروزیه آموزش عالی براتون دارم خداییش خیلی توپه اینم بگم که جزءراهکارهای تیزهوشانه همین

امروزیادش گرفتم من که دیگه مشکلی توبخش پذیری ندارم.ولی چون این اولین باره دراینترنت بخش می شه

حق کپی رایتودرنظربگیریددیگه!

ادامه مطلب منتظرتونم....

(دوستان عزیزاولش خیلی سادس ولی آخرش واقعامخ می خوادسرعدد6گیرنکنیدتاعدد11براتون گذاشتم ها)

بخش پذیری برصفر:بی معنی است!

بخش پذیری بر1:همه اعدادبر1بخش پذیرند.

بخش پذیری بر2:اعدادی که یکانشان زوج(2.4.6.8.0)باشد.

(نکته:هرعددی که بر2بخش پذیر نباش باقی مانده آن عددحتماعدد1است)

بخش پذیری بر3:اعدادی بر3بخش پذیرندکه مجموع ارقام آنها بر3بخش پذیراست.

       345981

10=3تقسیم بر30----30=3+4+5+9+8+1

بخش پذیری بر4:(1)اعدادی بر4بخش پذیراست کهدورقم آخرش ازسمت راستآنهابر4بخشپذیر

باشدویاصفر(0)باشد.

100یا116

(2)اگر(یکان+دوبرابراهگان)بر4بخشپذیرباشد کل آن عددبر4بخشپذیرد.

که برچهاربخش پذیراست12مساوی با8+4---85428

بخشپذیری بر5:اعدادی بر5بخشپذیراست که یکانش5یا0باشد.

850یا75

بخشپذیری بر6:(1)اعدادی بر6بخش پذیرن که هم بر2وهم بر3بخشپذیر باشد.

132

(2)اگر(یکان+4برابرمجموع ارقام)بر6بخشپذیرباشدآن عددبر6بخشپذیراست.

27126

         54مساوی با6 به علاوه4*(2+7+1+2)

54تقسیم بر6مساوی است با9

(نکته:ازروش1برای تعیین باقی مانده نمی توان استفاده کرد)

(یه کم بخش پذیری بر7سخته دقت کنید)

بخشپذیری بر7:(1)(2برابریکان-بقیه ارقام)

161                2=2*1                   14=16-2                 14تقسیم بر7مساویبا2

(2)ازسمت راست3رقم3رقم جداکرده وآن هارامثبت ومنفی می کنمیم.سپس مجموع مثبت ها

ومجموع منفی هارابه دست آورده وآن هاراازهم کم می کنیم.اگرحاصل بر7بخشپذیرباشد عدد

داده شده نیزبر7بخشپذیراست.

     +     -       +     -     +

27-651-343-272-654

1024=27+343+654

923=651+654

101=1024-923

101تقسیم بر7مساوی است با14که 3باقی مانده می آورد.پس این عددبر7بخش پذیرنیست.

(نکته:ازروش(1)برای تعیین بخش پذیربودن یانبودن می توان استفاده کردوباکمک آن 

نمی توان باقی مانده رابه دست آورد)

بخشپذیری بر8:(1)اعدادی بر8بخش پذیرندکه سه رقم سمت راست آنهابر8بخشپذیرباشدویا

صفر(0)باشد

1800یا1000

(2)اگر(یکان+دوبرابردهگان+چهاربرابرصدگان)بر8بخشپذیرباشد کل عددداده شده بر8

بخشپذیراست.

598544

8=4*2

20=5*4

32=4+8+20

32تقسیم بر8مساوی است با4

بخشپذیری بر9:اعدادی بر9بخش پذیراندکه مجموع ارقام آن هابر9بخشپذیرباشد.

478921

31=4+7+8+9+2+1

31تقسیم بر9مساوی است با3که 4باقی مانده داردپس عددداده شده بر9بخشپذیرنیست

بخش پذیری بر10:اعدادی بر10بخشپذیر اندکه یکانشان0باشد.

125480

(نکته:باقی مانده هرعددبر10همان یکان داده شده می باشد)

بخشپذیری بر11:ازسمت راست یک رقم یک رقم جدا می کنیم وآنهارامثبت ومنفی کرده وتفاضل مجموع مثبت هاومنفی هارابه دست می آوریم.اگرحاصل بر11بخشپذیربودآن عددنیزبه

11بخش پذیراسس.

 +  -  +  - + - + - +

6 4 8 0 9 1 5 2 3

31=6+8+9+5+3

7=4+0+1+2

24=7-31

24تقسیم بر11مساوی است با2که2باقی مانده داردپس این عددبر11بخش پذیرنیست

(نکته:دربخشپذیری بر7و11ممکن است اعدادمنفی بیش ترازمثبت شوددرآن صورت اعدادمثبتاازمنفی منفی کم می شوداماباقی مانده صحیح نخواهدبود)

استادزضاعباسی(استادریاضی مدرسه آیت الله مشکینی)

پایان 

سخت بودنه مخصوصا7و11نمی دونیدچه قدرتایپ کردم تاتموم شدهمشم بایدمی نوشتم

بخشپذیری  بخشپذیری ولی تموم فقط اینوبگم که بااستفاده ازاین روش هاباقی مانده هم به دست

خواهدآمد.

منبع:هفتم

  • Priscilla

    Priscilla

    • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۱۵:۵۶:۰۷

    I'd like to find out more? I'd like to find out some additional information. http://www.meencantapensarcontigo.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9572


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!