سوالات فصل سوم ((اثر گرما بر حالت مواد)) علوم تجربی اول راهنمائی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

مشاهره رر ارامه مطلب......

 

ردیف

سوالات

بارم

1

جملات زیر را با کلمات مناسب پرکنید.

 

8

به عمل تبخیر و میعان متوالی آب ................. می‌گویند. 

 

9

تشکیل برفک درون یخچال بر اثر پدیده .............. می‌باشد. 

 

10

دمایی که در آن مایع به جامد تبدیل می‌شود ............... می‌گویند. 

 

11

دمایی که در آن جامد به مایع تبدیل می‌شود ............... می‌گویند. 

 

12

موادی مانند کره، قیر و شیشه موادی هستند که دارای ذوب.............. می‌باشند. 

 

13

موادی مانند یخ، آهن و سرب موادی هستند که دارای.............. معین هستند. 

 

14

فزودن ناخالصی به آب سرعت تبخیر آب را .................... می‌دهد. 

 

15

میزان رطوبت محیط، سرعت تبخیر آب را ........... می‌دهد. 

 

16

ضدیخ‌ها موادی هستند شبیه ............... که در رادیاتور اتومبیل‌ها استفاده می‌شود. 

 

17

اگر مساحت مایع را افزایش دهیم سرعت تبخیر آن ........... می‌یابد. 

 

18

به تغییراتی که ماده برای بوجود آمدن آنها باید از اطراف خود گرما بگیرد تغییرات ........... می‌گویند. 

 

19

موادی که دارای نقطه‌ی ذوب معین هستند، در نقطه‌ی ............. می‌توانند به حالت جامد یا مایع یا به هر دو حالت وجود داشته باشند. 

 

20

افزودن الکل یا نمک به آب باعث می‌شود که نقطة انجماد آن ............. یابد. 

 

21

گرما سبب می‌شود سرعت تبخیر ................ شود. 

 

22

هر چه فشار هوا کمتر باشد سرعت تبخیر .............. می‌شود. 

 

23

هر چه پیوستگی ملکولی مایع کمتر باشد(رقیق‌تر باشد)سرعت تبخیر ........ می‌شود. 

 

24

نقطة جوش الکل از استون ............. است. 

 

25

به آبی که از طریق تقطیر بدست می‌آید .............. گفته می‌شود. 

 

26

دستگاهی که به کمک آن می‌توان از آب شور، آب شیرین تهیه کرد دستگاه ......... نام دارد. 

 

27

قرص‌های ................. بدون ذوب شدن، مستقیماً به بخار تبدیل می‌شود. 

 

28

نام دیگر تصعید ................ است. 

 

29

آب موجود در لباس‌های شسته شده در روی بند آویزان (طناب) ابتدا یخ می‌زند و سپس به آرامی ................. می‌گردد. 

 

30

به تغییراتی که به محیط اطراف خود گرما می‌دهند تغییرات ................ می‌گویند. 

 

31

به کربن دی‌اکسید جامد ............... می‌گویند. 

 

32

اگر گاز کربن‌دی‌اکسید را متراکم و سرد کنیم به ماده‌‌ی جامد تقریباً ................ رنگی تبدیل می‌شود. 

 

33

چون تصعید کربن‌دی‌اکسید جامد (یخ خشک)............ است، از این رو سبب می‌شود که محیط اطراف سرد شود.  

 

34

کربن دی‌اکسید گازی............. و ............ است.  

 

35

چگالش یک تغییر گرما ............. است. 

 

36

میعان یک نوع تغییر گرما ................ است. 

 

37

ذوب و تبخیر از تغییرات گرما ............. هستند. 

 

38

وقتی در اتاقی تعداد ملکولهایی که از سطح مایع جدا می‌شوند با تعداد ملکولهایی که به مایع برمی‌گردند مساوی باشد، می‌گوییم هوای اتاق از بخار آب ......... یا ......... شده است. 

 

39

در هوای شرجی عرق کردن بدن انسان به علّت .............. بودن سرعت تبخیر، چندان کمکی به خنک شدن بدن نمی‌کند. 

 

40

در هوای شرجی عرق روی پوست بدن خیلی ......... بخار می‌شود. 

 

41

به هوایی که از بخار آب سیر شده است، هوای ............ می‌گویند. 

 

42

هوا را بر اثر تراکم کردن (فشار) می‌توان به ............. تبدیل کرد. 

 

43

مواد در دمای اتاق (یعنی ........ درجه سانتی‌گراد) در سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارند. 

 

44

وقتی جامدی ذوب می‌شود ربایش بین ملکولهای آن ............. می‌شود. 

 

45

وقتی جامدی ذوب می‌شود جنبش ملکولهای آن ......... می‌شود. 

 

46

وقتی مایعی انجماد پیدا می‌کند فاصله ملکولهای آن ............. می‌شود. 

 

47

نقطة ذوب تنگستن ........... نقطة ذوب مس است. 

 

48

در ظرف آهنی ............ مس را ذوب کرد. 

 

49

به مواد جامدی که در هنگام تبدیل به مایع، کم‌کم نرم می‌شوند و سپس به حالت مایع درمی‌آیند، می‌گوییم نقطة ذوب .......... ندارند و دارای ذوب ............. هستند. 

 

50

صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

به تبدیل مایع به گاز میعان می‌گویند. 

 

51

به تبدیل جامد به مایع ذوب می‌گویند. 

 

52

قیر دارای ذوب خمیری می‌باشد. 

 

53

شیشه از دمای  300 به بالا به تدریج از حالت جامد خارج و نرم می‌شود. 

 

54

قلع و سرب دارای نقطه‌ی ذوب معین هستند. 

 

55

در ذوب خمیری ابتدا ماده جامد کم‌کم نرم و سپس به مایع تبدیل می‌شود. 

 

56

در هنگام ذوب یخ، دما همیشه برابر   0 (صفر درجه) است. 

 

57

به دمایی که مادة جامد در آن ذوب می‌شود نقطه‌ی انجماد می‌گویند. 

 

58

در زمستان برای جلوگیری از یخ زدن آب رادیاتورها به آن «ضدیخ» اضافه می‌کنند. 

 

59

به تبدیل مایع به جامد انجماد می‌گویند. 

 

60

کره و شیشه دارای ذوب خمیری هستند. 

 

61

به تبدیل مستقیم جامد به گاز چگالش می‌گویند. 

 

62

به تبدیل مستقیم گاز به جامد تصعید یا فرازش می‌گویند. 

 

63

هر چه مقدار بخار آب موجود در هوا بیشتر باشد، احتمال برخورد ملکولهای بخار آب با سطح مایع و بازگشت آنها به مایع بیشتر است. 

 

64

نقطة جوش الکل بیشتر از نقطة جوش استون است. 

 

65

هر چه فشار هوا کمتر باشد سرعت تبخیر مایع کمتر است. 

 

66

برای جلوگیری از یخ‌زدگی آب رادیاتور ماشین‌ها در زمستان به آن نمک اضافه می‌کنند. 

 

67

تبخیر مایعات در همه‌ی دماها انجام می‌شود. 

 

68

سرعت تبخیر آب و سایر مایعات در اثر گرم شدن بیشتر می‌شود. 

 

69

در هنگام جوشیدن، آب ملکولهای آن از وسط و کف ظرف نیز به صورت حبابهایی از بخار پدید می‌آید و در هوا پراکنده می‌شوند. 

 

70

در هوای شرجی، عرق کردن انسان چندان کمکی به خنک شدن بدن نمی‌کند. 

 

71

هوایی که از بخارآب سیر شده باشد هوای شرجی نام دارد. 

 

72

هوای شرجی بیشتر در کنار دریاها وجود دارد. 

 

73

به عمل تبخیر و میعان متوالی آب تقطیر می‌گویند. 

 

74

بوسیله دستگاه تقطیر از آب شور، آب شیرین تهیه می‌کنند. 

 

75

به آبی که از طریق تقطیر بدست می‌آید آب مقطر می‌گویند. 

 

76

قرص‌های نفتالن بدون ذوب شدن، مستقیماً به بخار تبدیل می‌شوند. 

 

77

در زمستان یخ بدون تبدیل به آب، مستقیماً به بخار تبدیل می‌شود. 

 

78

ذوب یک تغییر گرماده است. 

 

79

به تغییراتی که در آن ماده از محیط اطراف خود گرما بگیرد، گرماگیر می‌گویند. 

 

80

به کربن‌دی‌اکسید جامد «یخ تر» می‌گویند. 

 

81

کربن‌دی‌اکسید گازی بی‌رنگ و بی‌بو است. 

 

82

انجماد و میعان تغییراتی هستند که به محیط اطراف گرما می‌دهند. 

 

83

چگالش یک تغییر گرماگیر است. 

 

84

تبخیر یک تغییر گرماده است. 

 

85

وقتی از استخر شنا بیرون می‌آییم احساس گرما می‌کنیم. 

 

86

هر چه مساحت سطح مایع بیشتر باشد، تبخیر سریعتر انجام می‌گیرد. 

 

87

هر چه مایع رقیق‌تر باشد، تبخیر کندتر انجام می‌گیرد. 

 

88

هر چه در محیط ملکولهای بخار شده بیشتر باشد، تبخیر دیرتر انجام می‌گیرد. 

 

89

به دمایی که در آن مایعی به جامد تبدیل می‌شود نقطة انجماد می‌گویند. 

 

90

جامدات فلزی دارای نقطه ذوب معین هستند. 

 

 

سرعت تبخیر در هوای شرجی کمتر است. 

 

 

تشکیل برفک یخچال بر اثر پدیده چگالش می‌باشد. 

 

 

بخار شدن قرص‌های نفتالن بر اثر پدیده تصعید می‌باشد. 

 

 

افزودن ناخالصی به آب سرعت تبخیر آب را افزایش می‌دهد. 

 

 

در همه مواد نقطه‌ی ذوب و انجماد برابر است. 

 

 

عکس عمل تصعید را فرازش می‌گویند. 

 

 

عکس عمل تبخیر را میعان می‌گویند. 

 

 

ضدیخ‌ها نقطه‌ی انجماد را بالا و نقطه‌ی جوش را پایین می‌آورند. 

 

 

آب خالص زودتر از آب چاه یخ می‌زند. 

 

 

زیاد شدن فاصله‌ی ملکولها از هم سبب می‌شود، ربایش بین آنها کاهش یابد. 

 

 

ماده در نقطه‌ی انجماد می‌تواند هم جامد و هم مایع باشد. 

 

 

تبخیر و ذوب دو تغییر گرماده هستند. 

 

 

وقتی آب یخ می‌بندد جرم یخ بیشتر از جرم آب می‌شود. 

 

 

تغییر نقطه‌ی جوش در اثر فشار بالا می‌رود. 

 

 

نوشیدن مداوم آب مقطر باعث ایجاد بیماری می‌شود. 

 

 

الکل زودتر از آب تبخیر می‌شود. 

 

 

مایعات در هر دمایی بخار می‌شوند. 

 

 

با افزودن ناخالصی به یک جامد نقطه‌ی ذوب آن پایین می‌آید. 

 

 

گزینة صحیح را با علامت × مشخص کنید.

کدامیک از مواد زیر نقطة ذوب معین دارند؟                      الف) قیر              ب) کره        ج)شیشه             د) آهن  

 

 

کدامیک از تغییرات زیر گرماده است؟                   الف) تبخیر                   ب) ذوب                  ج) انجماد             د) تصعید 

 

 

کدام پدیده حاصل چگالش بخار آب است؟        الف)بارش باران                               ب) تقطیر آب  

ج) تشکیل برف                               د) کوچک شدن قرص نفتالن 

 

 

کدام یک از تغییرات زیر گرماگیر است؟                الف) یخ بستن آب                                 ب) منجمد شدن الکل         

ج) تشکیل باران                                    د) تبخیر آب 

 

 

در کدام یک از موارد زیر نقطه‌ی ذوب با نقطه‌ی انجماد برابر است؟            الف) قیر                 ب) جیوه                    ج) بستنی               د) شکلات 

 

 

در کدام یک از موارد زیر، تغییر حالتی روی نمی‌دهد؟                 الف) فرازش            ب) چگالش                ج) انقباض               د) انجماد  

 

 

نقطه ذوب کدام یک از مواد زیر نامعین است؟              الف) یخ                  ب) قلع                       ج) سرب                د) هیچکدام 

 

 

کدام تغییر گرماده می‌باشد؟                        الف) ذوب شدن آهن                             ب) جوشیدن آب            

ج) یخ بستن آب                                   د) بخار شدن قرص نفتالن 

 

 

به تبدیل مستقیم جامد به گاز چه می‌گویند؟                      الف) تصعید        ب) فرازش       ج) چگالش       د) الف و ب هر دو صحیح است 

 

 

به تبدیل گاز (بخار) به مایع چه می‌گویند؟                   الف) ذوب                    ب) میعان                    ج) تبخیر                   د) تصعید 

 

 

در کدام تغییر حالت، فاصلة ملکولها از هم زیاد می‌شود؟                الف) میعان                 ب) چگالش                 ج) ذوب                      د) انجماد 

 

 

در کدام تغییر حالت، ربایش ملکولها کمتر می‌شود؟                    الف) ذوب            ب) تصعید                     ج) انجماد               د) تبخیر  

 

 

نقطة ذوب کدام ماده از بقیه بالاتر است؟                 الف) آهن               ب) مس                     ج) تنگستن                  د) جیوه  

 

 

کدام ماده دارای نقطه‌ی ذوب معین نمی‌باشد؟                           الف) یخ                ب) قیر                      ج) سرب                       د) نقره 

 

 

نقطه‌ی انجماد کدام ماده از بقیه پایین‌تر است؟                      الف) جیوه         ب) آب             ج) الکل                     د) گازوئیل 

 

 

به دمایی که در آن دما ماده‌ی جامد ذوب می‌شود چه می‌گویند؟

الف) نقطه‌ی جوش                        ب) نقطه‌ی ذوب            

ج) نقطه‌ی انجماد                          د) نقطه‌ی چگالش 

 

 

کدام ماده‌ی زیر در هنگام ذوب شدن ابتدا کم‌کم نرم می‌شود؟

الف) شیشه         ب) طلا             ج) سرب                     د) یخ 

 

 

مایعات در چه دمایی تبخیر می‌شوند؟

الف) در دمای 20                               ب) در دمای 100            

ج) در دمای 25                                  د) در همه‌ی دماها 

 

 

در کدام تغییر حالت ربایش ملکولها بیشتر می‌شود؟

الف) ذوب                    ب) تبخیر                   ج) میعان                  د) تصعید 

 

 

بارش باران با کدام تغییر حالت ارتباط دارد؟

الف) تصعید                 ب) چگالش                ج) فرازش                 د) میعان 

 

 

نوشیدن مداوم آب مقطر برای سلامتی ........... است.

الف) بسیار مفید         ب) زیان‌آور               ج) مفید                    د) خوب 

 

 

به آبی که از راه تقطیر بدست می‌آید چه می‌گویند؟

الف) آب خالص          ب) آب شیرین            ج) آب مقطر             د) آب شور  

 

 

کدام گاز را متراکم و سرد کنیم «یخ خشک» بدست می‌آید؟

الف) هیدروژن          ب) کربن‌دی‌اکسید            ج) اکسیژن             د) آرگون   

 

 

از کدام ماده شیمیایی به عنوان ضد بید در نگهداری فرش و لباس استفاده می‌شود؟

الف) قرص آسپیرین                                    ب) قرص نفتالن           

ج) قرص استامینوفن                                   د) هر سه مورد  

 

 

کدام گزینه صحیح است؟

الف) دمای جوش آب همیشه در همه جا ثابت است         

ب) دمای جوش آب در شهرهای مختلف متفاوت است           

ج) دمای جوش آب در بالای کوه‌ها بیشتر است            

د) دمای جوش آب در شهرهای ساحلی پایین‌تر است  

 

 

هوای شرجی در کدام مناطق بیشتر وجود دارد؟                   الف) کوه‌ها          ب) بیابانها            ج) کنار دریاها             د) جنگل‌ها  

 

 

یخ بستن شیشه‌ی اتاق در زمستان حاصل کدام تغییر حالت است؟                    الف) ذوب          ب) تصعید            ج) چگالش             د) انجماد  

 

 

لباس‌های تر در چه هوایی زودتر خشک می‌شوند؟                        الف) گرم و خشک                                ب) گرم و مرطوب           

ج) سرد و خشک                                  د) سرد و مرطوب  

 

 

تغییر نقطه‌ی جوش در اثر فشار چگونه می‌باشد؟                                 الف) بالا می‌رود                                   ب) پایین می‌رود           

ج) تغییر نمی‌کند                                د) به مقدار حرارت بستگی دارد

 

  آیا می‌توان در ظرف مسی آهن را ذوب کرد؟ چرا؟

اطلاعات (نقطة ذوب مس: 1083 و نقطة ذوب آهن: 1535) 

 

 

آیا می‌توان در ظرف تنگستن مس را ذوب کرد؟ چرا؟

اطلاعات (نقطة ذوب تنگستن: 3410 و  نقطة ذوب مس: 1083) 

 

 

چرا در جاهایی که یخ بسته شده است، نمک می‌پاشند؟ 

 

 

چرا در هوای مرطوب احساس گرما می‌کنیم؟ 

 

 

چرا وقتی از استخر شنا بیرون می‌آیید، احساس سرما می‌کنید؟ 

 

 

عوامل مؤثر بر سرعت تبخیر را نام ببرید؟ (چهار مورد) 

 

 

چرا در هوای مرطوب لباس‌های تر زودتر خشک نمی‌شوند؟ 

 

 

منظور از اینکه می‌گوییم بعضی از مواد ذوب خمیری دارند، چیست؟ با مثال توضیح دهید. 

 

 

منظور از اینکه می‌گوییم بعضی از مواد دارای نقطة ذوب معین هستند چیست؟ 

 

 

وجود ناخالصی در یک مایع چه تأثیری روی سرعت تبخیر آن مایع دارد؟ 

 

 

به نظر شما کوزه چه نقشی در خنک شدن آب ایفا می‌کند؟ 

 

 

چگالش را با مثال توضیح دهید. 

 

 

فرازش (تصعید) را با مثال توضیح دهید. 

 

 

چهار ماده نام ببرید که دارای نقطه‌ی ذوب معین هستند؟ 

 

 

چهار ماده نام ببرید که دارای ذوب خمیری هستند؟ 

 

 

منظور از تقطیر چیست؟ 

 

 

آب مقطر چگونه بدست می‌آید؟ 

 

 

نقطة ذوب چیست؟ 

 

 

نقطه‌ی انجماد چیست؟ 

 

 

منظور از تغییرات گرماگیر چیست؟ مثال بزنید. 

 

 

منظور از تغییرات گرماده چیست؟ مثال بزنید. 

 

 

میعان را با مثال توضیح دهید. 

 

 

تبخیر چیست؟ 

 

 

فرق تصعید با چگالش چیست؟ 

 

 

در هنگام ذوب فاصله و ربایش ملکولها چه تغییری می‌کنند؟ 

 

 

سطح مایع با تبخیر مایع چه رابطه‌ای دارد؟ 

 

 

گرماگیر و گرماده بودن تغییرات زیر را مشخص کنید. 

الف- ذوب .............           ب- انجماد .................

ج- چگالش ..............        د- میعان .................. 

 

 

 ضدیخ چیست؟ 

 

 

منظور از یخ خشک چیست؟ 

 

 

چرا از نمک نباید به عنوان ضدیخ استفاده کرد؟ (3مورد) 

 

 

نقطه‌ی جوش چیست؟ 

 

 

آیا در هنگام جوشیدن مایع، ملکولها فقط از سطح آن به هوا وارد می‌شوند؟ توضیح دهید. 

 

 

منظور از هوای شرجی چیست؟ 

 

 

منظور از هوای شرجی چیست؟ 

 

 

بارش باران چه ارتباطی با میعان بخار آب دارد؟ 

 

 

چگونگی تشکیل بلورهای برف را توضیح دهید. 

 

 

در روزهای گرم وقتی داخل لیوان استیل یخ و یا مخلوطی از آب و یخ می‌ریزند، بر دیواره خارجی لیوان قطرات ریز آب جمع می‌شود؟ چرا؟ 

 

 

با استفاده از تئوری ملکولی توضیح دهید سرد کردن و فشرده کردن چگونه موجب میعان گازها می‌شود؟ 

 

 

علّت آن که در دیگ‌های زودپز، غذا زودتر پخته می‌شود چیست؟ 

 

 

در کدام یک از مناطق زیر آب زودتر به جوش می‌آید؟ چرا؟

الف- مازندران                     ب- دامنه‌های کوه دماوند 

 

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!