اشتباهات رایج انگلیسی-استفاده نادرست از حروف اضافه- درس دوم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه


اشتباهات رایج انگلیسی-استفاده نادرست از حروف اضافه لغات 60-


61. Sit at a desk etc., 
not on a desk etc.

 

Don’t say: The bank manager was sitting on his desk.

 

Say: The bank manager was sitting at his desk.

نشستن با حرف اضافه  at

بقیه در ادامه مطلب.............
..

 

 

61. Sit at a desk etc., not on a desk etc.

Don’t say: The bank manager was sitting on his desk.

Say: The bank manager was sitting at his desk.

نشستن با حرف اضافه  at

نکته: هم چنین می توانید بگویید sit at a table اما با chair, bench and sofa  حرف اضافه on  می آید، برای arm-chair  حرف اضافه in  و tree  حرف اضافه in or up. A bird sometimes perches (= sits) on a tree.

62. Spend on, not for.

Don’t say: I spend a lot of time for my computer.

Say: I spend a lot of time on my computer.

وقت گذراندن با حرف اضافه on

63. Succeed in, not at.

Don’t say: I hope he’ll succeed at his work.

Say: I hope he’ll succeed in his work.

 موفق شدن، از عهده کاری بر آمدن با حرف اضافه in

نکته: succeed to برای به ارث بردن دارایی، مقام، تاج و تخت، لقب استفاده می شود.  Queen Elizabeth II succeeded to the throne in 1952. Succeed برای جانشین شدن نیز استفاده می شود.

64. Superior to, not from or than.

Don’t say: This is superior from (or than) that.

Say: This is superior to that.

بالاتر، برتر با حرف اضافه to

نکته: هم چنین inferior to, junior to, senior to, subsequent to, prior to

65. Sure of, not for.

Don’t say: I’m quite sure for her honesty.

Say: I’m quite sure of her honesty.

مطمئن با حرف اضافه  of

نکته:certain of= sure of  : I’m quite certain of it

66. Surprised at or by, not for.

Don’t say: Harold was surprised for the loud bang.

Say: Harold was surprised at/by the loud bang.

متعجب شدن با حرف اضافه  at

نکته: هم چنین: astonished at/by, amazed at/by, alarmed at/by, puzzled at/by, shocked at/by

67. Suspect of, not for.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!