نمونه سوال تستی علوم دوم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

علوم دوم-تست 

سوالات چهار گزینه ای پایه دوم

1- کدام یک از تغییرات زیر فیزیکی است ؟
الف) زرد شدن برگ درختان ب) تبدیل شیر به پنیر ج) تصعید نفتالین د) اکسید شدن گلوکز در سلول ها


2- کدام یک از گزینه های.....

 زیر از جمله خواص شیمیایی مواد است؟ 
الف) انحلال پذیری در آب ب) قابلیت مفتول شدن ج) جلا پذیری د) اکسید شدن خود به خودی


3- برای خاموش کردن آتش در بغضی موارد از گاز کربن دی اکسید استفاده می کنند زیرا این ماده از طریق .......آن را خاموش می کند. 
الف) سرد کردن آتش ب) جلوگیری از رسیدن سوخت به آتش ج) قرار گرفتن بر روی آتش و جلوگیری از رسیدن اکسیژن د) تغییر دادن حالت ماده ی سوختنی


4- کدام یک از شرایط زیر از به وقوع پیوستن تغییر شیمیایی جلوگیری می کند؟ 
الف) نگه داری بعضی داروها در شیشه های قهوه ای ب) نگه داری نفتالین در شیشه های در بسته 
ج) قرار دادن ظرف آب در جایخی یخچال د) خشک شدن لباس خیس در باد


5- انرژی فعال سازی کدامیک از بقیه کمتر است؟ 
الف) تجزیه الکتریکی آب به اکسیژن و هیدروژن ب) اکسید شدن خود به خودی سدیم در مجاورت با هوا ج) سوختن پارافین شمع و تولید گرما و نور د) تشکیل آهن سولفید از حرارت دادن گوگرد و آهن


6- کدام یک از مثال های زیر نشان دهنده ی انتشار نور به صورت خط راست است؟ 
الف) دیده شدن نور چراغ قوه ب) انعکاس نور از روی سطح آب 
ج) تشکیل سایه د) شکستن نور در منشور


7 - در تجزیه نور به وسیله ی منشور کدام یک از نورها بیش از بقیه شکسته می شوند؟ 
الف) آبی ب) قرمز ج) نارنجی د) سبز


8- بسامد کدام یک از فنر های زیر بزرگ تر است؟ 
الف)           ب)                 ج)              د) 
9- اگر بسامد یک موج 50 هرتز و طول موج 5 سانتی متر باشد سرعت انتشار موج چند متر بر ثانیه است؟ 
الف) 5/0 ب) 50 ج) 5/2 د) 250


10- کدام یک از موج های زیر برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد؟
الف) رادیویی ب) صوتی ج) فرابنفش د) نور مرئی


11- کدامیک از امواج زیر برای استریل کردن وسایل و محیط قابل استفاده است؟ 
الف) فروسرخ ب) اشعه ی ایکس ج) گاما د) میکروویو


12- کدام یک از جملات زیر صحیح است ؟ 
الف) افزایش انرژی درونی ماده باعث تغییر حالت آن می شود. 
ب)افزایش دمای یک ماده باعث افزایش انرژی درونی آن می شود. 
ج) افزایش دمای یک ماده باعث افزایش پتانسیل ذرات آن می شود.
د) بین انرپی درونی یک ماده , دما و تغییر حالت ماده ارتباطی وجود ندارد.


13- انتقال گرما در خلا از طریق ..........انجام می شود. 
الف) همرفت و رسانایی ب) تابش و همرفت ج) همرفت د) تابش


14- کدام یک از کانی های زیر کانی ثانویه است؟ 
الف) کوارتز ب) فلدسپات ج) تالک د) میکا


15 - کدام یک از کانی های زیر جلای شیشه ای داشته و نور را از خود عبور می دهد؟ 
الف) مس ب) کوارتز ج) گوگرد د) گرافیت


16- کدام یک از سنگ های زیر آذرین درونی است؟ 
الف) گرانیت ب) بازالت ج) ریولیت د) ماسه سنگ


17- کدام یک از سنگ های زیر به ترتیب ( از راست به چپ) رسوبی تبخیری و رسوبی سیمانی است؟ 
الف) سنگ گچ و بازالت ب) مرمر و کنگلومرا ج) سنگ گچ و کنگلومرا د) گرانیت و ماسه سنگ


18-کدام یک از سنگ های زیر رسوبی است؟ 
الف) گرانیت ب) مرمر ج) بازالت د) زغال سنگ


19- احتمال وجود فسیل در کدام یک از سنگ های زیر وجود دارد؟ 
الف) مرمر ب) بازالت ج) ماسه سنگ د) گرانیت


20- میزان تغییرات فیزیکی و شیمیایی در کدام افق یا لایه ی خاک کمتر از بقیه است؟ 
الف) افقC ب) گیاخاک روی افق A ج) افقA د) افق B

پخش:بنگاه اطلاعات علمی

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!