علوم دوم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه

خلاصه مطالب فصل ۱تا۴

فصل1

انواع تغییرات:1-تغییرات فیزیکی.تغییراتی که درآن جنس ماده عوض نمی شود.(خردشدن گچ-پاره کردن کاغذ-یخ زدن آب و...)

2- تغییرات شیمیایی: تغییراتی ....

 که درآن جنس ماده عوض می شود.(سفیدشدن موی سر-ترش شدن ماست-زنگ زدن آهن و...)

خواص مواد:

1- خواص فیزیکی:  به آن دسته از خواص گفته می شود که مشاهده و اندازه گیری آنها به تولید ماده جدید منجر نمی شود.

خواص فیزیکی آب:

خواص فیزیکی

رنگ

بو

چگالی

نقطه ذوب

نقطه جوش

رسانایی (الکتریکی)

آب

بی رنگ

بی بو

1

صفر درجه

100 درجه

ناچیز

2- خواص شیمیایی : به مجموعه خواصی گفته می شود که تمایل یا عدم تمایل یک ماده به شرکت در واکنش های شیمیایی را بیان می کند. مثلا اشتعال پذیری خاصه بنزین و عدم اشتعال پذیری خاصه آب است.

نشانه های تغییرات شیمیایی:1-تغییر رنگ 2-تسکیل رسوب 3-تولید گازوحباب4 -تولیدماده جدید 5-تولیدنوروگرما.

اجزای یک تغییرشیمیایی:1-واکنش دهنده ها.2 -فراورده ها.

 

شمع راازماده ای به نام «پارافین»می ساند.

پارافین از ترکیب شیمیایی دو عنصر«کربن و هیدروژن»به وجود می آید.

براثرسوختن«پارافین»بخارآب،گازکربن دی اکسیدومقدارقابل توجهی انرژی تولیدمی شود.

سوختن:تند(احتراق):با نور و گرمای شدید همراه است مانند سوختن منیزیم و یا احتراق مواد منفجره


کند(اکسایش): نور و گرمای محسوس ندارد. مانند اکسید شدن غذا در سلول های بدن- زنگ زدن آهن

کاربردآب اکسیژنه:1-درصنعت:سفیدکردن پارچه های رنگی وخمیرکاغذ.2-دربیمارستان:ضد عفونی کردن زخم ها.

آب اکسیژنه براثرتابش نوروگرما به آب واکسیژن تجزیه می شودبه همین دلیل آن رادربطری های تیره رنگ نگه داری می کنند.

قانون پایستگی جرم:این قانون بیان می کندکه دریک تغییرشیمیایی جرم واکنش دهنده هاباجرم فراورده هابرابراست.

فصل2

برای آنکه جسمی دیده شود باید ازآن جسم به چشم ما نوربرسد.

نور به خط راست منتشر می شود.
چند دلیل مهم برای اثبات این موضوع:1- عبور نور از لابه لای شاخ و برگ درختان 2- تشکیل سایه 3- خورشید گرفتگی- ماه گرفتگی

بازتاب نور :  برگشت نور از سطح یک جسم را بازتاب می گویند.

انواع بازتاب نور:1- بازتاب منظم: این بازتابش در سطوح بسیار صاف صورت می گیرد. در این صورت پرتوهای نور به طور موازی به سطح تابیده و به طور موازی در یک جهت بازتاب می شوند. در این نوع بازتاب همواره تصویری واضح و روشن ایجاد می شود. مانند آینه

2- بازتاب نامنظم: هرگاه یک دسته پرتو موازی نور به سطح ناهمواری برخورد کند به صورت پرتوهای غیر موازی و در جهات متفاوت بازتاب می شوند. دراین نوع بازتابش تصویر اشیاء مبهم و نامشخص است.

قانون بازتاب نور:(( دربازتاب نورازسطح یک جسم همواره زاویه تابش وزاویه بازتاب برابرند.))

ویژگی های تصویر در آینه تخت: 1- تصویر مجازی    2- تصویر مستقیم     3- تصویر برگردان(وارون جانبی)  4- طول تصویر با طول جسم برابر است.      5- فاصله تصویر تا آینه با فاصله ی جسم تا آینه برابر است.

تصویردرآینه محدب(کوژ)همواره کوچکترازجسم ومجازی است.

تفاوت تصویرمجازی وحقیقی: تصویرمجازی دردرون آینه دیده می شوداماتصویرحقیقی بیرون آینه روی یک صفحه تشکل می شود.

علت شکسته دیده شدن مداددرآب،شکست نورمی باشد.

کاربردآینه های محدب ومقعر:ازآینه های محدب درآینه های بغل اتومبیل وازآینه های مقعردردندان پزشکی استفاده می شود.

علت تجزیه نورتوسط منشور:یکسان نبودن میزان شکست نورهای رنگی مختلف باهم به برای مثا ل نوربنفش بیشتر ونورسرخ کمترازهمه رنگهای نورتغییرمسیرمی دهد.

کاربردعدسی های واگراوهمگرا:ازعدسی های واگرادرساخت عینک استفاد می شودواز عدسی های همگرادرساخت دوربین عکاسی،دوربین شکای،پروژکتورهاو...استفاده می شود.

 در چراغ قوه هاازآینه های«مقعر»استفاده می شود. 

فصل3

حرکت نوسانی: به حرکت های رفت و برگشتی، مثل حرکت آونگ، حرکت نوسانی می گویند.
جسم در حال نوسان را نوسانگر می گویند.

دوره یا زمان یک نوسان: در حرکت نوسانی به مدت زمانی که طول می کشد تا نوسانگر یک نوسان کامل انجام می دهد، دوره می گوییم.

دوره را با نماد T نشان داده می شود.

یکای اندازه گیری دوره: ثانیه (S).
نکته: هر چه نوسانگر تندتر نوسان کند، زمان هر نوسان آن کوتاه تر می شود.
بسامد: به تعداد نوسان هایی که یک نوسانگر در مدت یک ثانیه انجام می دهد، بسامد یا فرکانس می گویند.
بسامد را با نماد f نشان می دهند.

یکای اندازه گیری: هرتز (Hz)
نکته: هر چه نوسانگری تندتر نوسان کند، زمان هر نوسان کم تر و بسامد آن بیش تر می شود.
رابطه ی بین دوره و بسامد: دوره و بسامد در حرکت نوسان ساده، وارون یکدیگرند.  

ویژگی های موج:

   1- سرعت انتشار: موج در هر محیط با سرعت معینی منتشر می شود. سرعت انتشار در یک محیط به جنس و حالت محیط و شرایط فیزیکی آن بستگی دارد. 
  2- بسامد (فرکانس): تعداد نوسانهایی که نوسانگر در مدت یک ثانیه انجام می دهد.
  3- طول موج: فاصله ی هر دو برجستگی(قله ی موج) پیاپی، یا فاصله ی هر دو فرورفتگی(قعر موج) پیاپی را طول موج می نامند.

یکای اندازه گیری طول موج: متر(m)           

انواع موج:

         1- امواج مکانیکی:این امواج برای انتشارنیازبه یک محیط مادی دارند،مثل امواج صوتی.

        2- امواج الکترومغناطیسی:مثل،امواج رادار،گاما،پرتوx،مادون قرمز،فرابنفش ورادیویی.

«موج باخود انرژی حمل می کند»

موج های صوتی را برحسب بسامد آن ها به سه گروه تقسیم می کنند. 
1- صوت:
  به موج های صوتی که بسامد آن ها در حدود 20 تا 20000 نوسان در ثانیه باشد، صوت می گویند.
برای آنکه صوتی روی گوش انسان اثر بگذارد و شنیده شود، باید بسامد آن در این محدوده باشد، به این محدوده، محدوده ی شنوایی انسان گفته می شود.

2- فرو صوت: صوت هایی که بسامد آن ها کم تر از 20 هرتز باشد، فروصوت گفته می شود.

3- فرا صوت: صوت هایی که بسامد آن ها از 20000هرتز بیش تر باشد، فراصوت گفته می شود.

اهمیت استفاده از فراصوت درپزشکی:فراصوت روی بافت های بدن اثرتخریبی پرتوهایXراندارد.

کاربردفراصوت درپزشکی:برسی جنین دربدن مادرواطمینان ازسلامتی آن در بدن مادر.

تفاوت امواج صوتی وامواج الکترومغناطیسی:1- سرعت انتشارموج های الترو مغناطیسی بیشتر (حدود 000/000/300 متر بر ثانیه) از موجهای صوتی(حدود 340 متر برثانیه ) است.
2- امواج صوتی برای انتشار نیاز به محیط مادی دارند در حالیکه امواج الکترو مغناطیسی از خلا نیز  می گذرند.
3- امواج صوتی از نوع امواج طولی و امواج الکترومغناطیسی از نوع عرضی هستند..

نکته: موج های الکترومغناطیسی را بر حسب بسامد و کاربرد آن ها نامگذاری می کنند.

موارد استفاده امواج الکترومغناطیسی:   1- گاما:درفیزیوتراپی وبمبباران غده های سرطانی.

2 - پرتو:xرادیوگرافی،رادیوسکوپی،رادیولوژی.            3 - فروسرخ:دوربینهای دیددرشب.           4- رادار:برای شناسایی ردیابی.

شباهت موج های الکترومغناطیسی و موج های صوتی:

هر دو با خود انرژی حمل می کنند.

فصل4

انرژی درونی:

 به مجموعه ی انرژی های ذرات سازنده ی هر ماده انرژی درونی آن ماده می گویند.

تفاوت گرما دما:گرما انرژی منتقل شده ازجسم گرم به جسم سرداست،ولی دمای یک جسم درواقع نشان دهنده سرعت حرکت ذرات تشکیل دهنده آن است.

راه های انتقال گرما:

1- رسانایی:دراین روش انتقال گرما،انرژی گرمایی ازطریق جنبش مولکولهای ماده منتقل می شود.

نکته: این روش در هر سه حالت جامد،مایع و گاز صورت می گیرد، اما انتقال گرما در جامدات بیش تر صورت می گیرد زیرا هر چه مولکول ها به هم نزدیک تر باشند، گرما با سرعت بیش تری در ماده منتقل می شود.

رسانایی گرمایی جامدهای فلزی از جامدهای غیرفلزی بیشتر است زیر اجامدهای فلزی دارای الکترونهای آزاد بیشتری هستند.

2- همرفت: دراین روش انتقال گرما،قسمتی ازماده گرم شده وبه طرف بالاحرکت می کندوقسمتهای اطراف آن که هنوزگرم نشده اندجای آن رامی گیرند.به این ترتیب تمام ماده به تدریج گرم می شود.

3- تابش: دراین روش انتقال گرما نیازی به وجودماده نیست.

«چگالی» چگالی هرماده جرم یک سانتبمترمکعب ازآن ماده است.

                                 

چگالی به دو عامل بستگی دارد:
1-
 جرم جسم چگالی با جرم رابطه مستقیم دارد. یکای اندازه گیری جرم Kg (کیلوگرم) یا گرم (g) است.
2- حجم جسم چگالی با حجم جسم رابطه عکس دارد. یکای اندازه گیری حجم متر مکعب   یا سانتی متر مکعب است.

شرایط لازم برای ایجاد جریان همرفتی :1- ماده مایع یا گاز باشد.
2- بین دو نقطه اختلاف دما وجود داشته باشد یعنی قسمتی از آن گرم و قسمتی سرد باشد.
3- قسمت گرم با پایین تر از قسمت سرد باشد.

چند نکته مهم  :

1- میزان تابش گرمایی یک جسم بستگی به دمای جسم و رنگ آن دارد.
2- اجسامی که پرتوهای گرما را خوب تابش کنند، این پرتوها را به خوبی جذب می کنند.
3- اجسامی که سطح آن ها به رنگ تیره است یک تابش کننده بسیار خوب و همچنین جذب کننده بسیار خوبی نیز هستند.
4- اجسامی که سطح آن ها بسیار صیقلی است یک تابش کننده و جذب کننده بسیار ضعیف هستند، این اجسام بازتابنده خوب تابش های گرمایی هستند.

گرم سازی: گرم سازی نیاز به منبع گرما دارد.

منابع گرما در اتاق:
1- بخاری نفتی، گازی، برقی :

این اجسام از دو طریق اتاق را گرم می کنند:

  الف- ایجاد جریان همرفتی در هوای اتاق               ب- انتقال گرما از طریق تابش 
2- شوفاژ:

در شوفاژ دو جریان همرفتی به وجود می آید:

 الف- جریان همرفتی در آب درون لوله های شوفاژ       ب- جریان همرفتی در هوای اتاق.

 سرد سازی:

 سردسازی معمولا با استفاده از تبخیر مایعات انجام می گیرد، زیرا هر گاه مایعی بخواهد تبخیر شود، برای تبخیر شدن، مقداری گرما از محیط اطراف خود جذب می کند و این سبب می شود که دمای محیط اطراف کاهش یابد

دریخچال هابرای سردسازی ازمایعی به نام« فریون»استفاده می شود.

منابع انرژی:1- منابع انرژی تجدید پذیر(تمام نشدنی):

 این انرژی ها تا مدت ها در اختیار ما خواهند بود و این انرژی به زودی تمام نمی شود.
مانند انرژی خورشیدی، انرژی باد، آب های جاری ، انرژی گرمایی درون زمین، انرژی امواج جزر و مد

2- منابع انرژی تجدید ناپذیر (تمام شدنی):

این انرژی ها تنها یک بار قابلیت مصرف دارند و منابع آن ها محدود است و پس از مدتی از بین می روند.
سوخت فسیلی(نفت، گاز، زغال سنگ) و سوخت های هسته ای از این دسته منابع هستند.

با توجه به افزایش روز به روز جمعیت و کاهش روز افزون منابع انرژی و سوخت باید در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.مانند:


1- پوشاندن درزهای در و پنجره     ۲- دو لایه کردن شیشه های پنجره 
3- قراردادن لایه های عایق گرما در دیوارها وسقف و ...

انواع ماشین های گرمایی: 

 1- موتوراتومبیل   2- موتورموشک  3- موتور جت

چهارمرحله یک موتور چهارزمانه:

  1- مکش  2- فشرده شدن  3- آتش گرفتن  4- خروج دود

«موشک هاچون می تواننداکسیژن موردنیازشان راباخودحمل کننددرمسافرتهای فضایی مورداستفاده قرارمی گیرند.» 

                      با آرزوی موفقیّت برای همه دانش آموزان ***  باقری دی ماه ۹۰  

 پخش:بنگاه اطلاعات علمی

 • Cortney

  Cortney

  • ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - ۲۲:۱۰:۵۵

  I like the helpful information you provide in your articles.
  I'll bookmark your weblog and check again here regularly.
  I am quite sure I'll learn plenty of new stuff right
  here! Good luck for the next! http://corp.pouchtag.com/index.php/component/k2/itemlist/user/28319


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!