توضیح فصل3 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه

زمین زیستگاه ما


مقدمه
زمین شناسی علمی است که درباره ساختمان زمین و موقعیت آن در فضا و علت تغییرات آن تحقیق     می کند در این علم ساختها، فرآیندها و تاریخ گذشته زمین مورد مطالعه واقع می شود. فرآیندهایی که موجب بوجود آمدن تغییرات در زمین می شوند و رویدادهای گذشته زمین و شکل های زندگی از زمان پیدایش تا امروز همه در محدوده علم زمین شناسی است.

http://scientificinformation.vcp.ir/

http://scientificinformation.vcp.ir/

علم زمین شناسی شاخه های گوناگونی دارد که هر شاخه کارشناسان مخصوص دارد.

بعضی از شاخ های زمین شناسی عبارتنداز:
1- اقیانوس شناسی:
درباره اقیانونس ها ، لایه های تشکیل دهنده آن ها، جانوران موجود در آنها مطالعه می کند.

2- هواشناسی: 
علم مطالعه پوشش گاز در اطراف زمین (هواکره) است.

3- اخترشناسی:
علم مطالعه ستارگان و کلیه اجرام آسمانی و به آن علم نجوم نیز می گویند.

4- ژئوفیزیک:
علم کاربرد قوانین فیزیک در حل مسائل مربوط به زمین

5- ژئوشیمی:
علم شناسایی مواد سازنده زمین مثل سنگ، خاک، کانی و ... است.

6- دیرین شناسی:
علم مطالعه فسیل ها و ارتباط آنها با علم زیست شناسی است. دیرین شناسی در تعیین موقعیت مخازن نفتی نقش مهمی دارد.

7- چینه شناسی:
علمی که با استفاده از لایه های رسوبی و فسیل ها دورن زمین شناسی را مشخص می کند.

 

سرگذشت زمین:

 

 

الف: لایه های رسوبی ساده ترین راه برای تعیین تاریخ گذشته زمین است اما اگر دچار چین خوردگی شده باشند باید از منابع دیگر استفاده کرد.
در هنگام چین خوردگی لایه های زیرین و بالایی به خوبی قابل تشخیص نیست در این صورت باید جنس لایه ها را مورد مطالعه قرار دارد.

ب: بهترین راه مطالعه تاریخ زمین استفاده از فسیل یا سنگواره است.

فسیل چیست؟
آثار و بقایای گیاهان و جانورانی که در دروه های گذشته زمین زندگی می کردند.

 


در بعضی شرایط یک جاندار به طور کامل به فسیل تبدیل می شود.


وقتی جاندار به طور ناگهانی در یک محیط قرار بگیرد که عوامل مخرب و تجزیه کننده به آن دست رسی نداشته باشند فسیل کامل از آن باقی می ماند.
مثال: قرار گرفتن حشره در شیره های گیاهی - فیل های ماموت در یخچال های قطبی

بسیاری از عوامل موجب تجزیه بدن جاندار و مانع تشکیل فسیل می شوند.


مکانهای تشکیل فسیل
الف: مناطق آبی (دریاها - دریاجه ها - و ..... )
بهترین منطقه برای تشکیل فسیلل محیط های کم عمق است زیرا در این مناطق جانداران آبزی و زیادی زندگی می کنند و عمل رسوبگذاری شدید است.


ب: مناطق خشکی عبارتنداز

 

 تغییر گونه های جانداران:
در مورد بروز تغییر در جانداران فرضیه های متعددی وجود دارد اگر چه این فرضیه ها قابل آزمایش نیستند اما با دلایل و شواهد می توان آنها را قبول یا رد کرد.

1- نظریه لامارک:
استعمال یا عدم استعمال از یک اندام موجب بروز تغییر در جاندار می شود اندامی که زیاد مورد استفاده قرار بگیرد قوی تر می شود و اندامی که کار نکند رشد زیادی ندارد.

مثلا زرافه برای خوردن برگ درختان ناچار گردن خود را بالا کشانده در نتیجه گردن آن نسل به نسل درازتر شده است.


2- نظریه داروین:
طبیعت در محیط افراد سازگارتر را انتخاب می کند و آنهایی که برای زندگی در یک محیط مناسب نیستند از بین می روند.
مثال: زرافه ها دارای اندازه های متفاوتی بوده اند. آنهایی که قد بلند داشته دسترسی به غذا داشته و زنده مانده اند اما زرافه های کوتاه قد بر اثر کمبود غذا از بین رفته اند.


فکر انتخاب طبیعی چگونه در ذهن داروین ریشه گرفت؟
او مشاهده کرد که تعداد اولاد جانداران از والدین بیشتر است اما جمعیت انواع گونه ها همیشه ثابت است.

داروین از این فرضیه سه نتیجه گرفت:

1- در یک محیط خاص فقط تعداد معینی از جانداران می توانند زندگی کنند.
2- بین افراد یک نوع تفاوت فردی وجود دارد همه از نظر سازگاری مشابه نیستند.
3- افرادی که سازگاری بیش تری دارند از شانس بیش تری برای زنده ماندن برخوردار هستند.


جهش:
به صفاتی که به طور ناگهانی در یک فرد ظاهر می شوند و قابل ارثی شدن هستند جهش می گویند.

نظریه دووریس در مورد جهش:
او جهش را عامل ایجاد کننده صفات ثانویه در جانداران دانست.

چگونگی بروز جهش:

جهش بر اثر تغییر مولکول های DNA که ماده اصلی کروموزوم است بوجود می آید این ماده بسیار با ثبات است و کمتر دچار تغییر می شود به همین دلیل طی میلیون ها سال انواع گونه جانداران بدون تغییر باقی مانده اند.

 


سؤالات فصل 3

 

1- جملات زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید.

 

الف: آثار جانداران در بین سنگ ها             انتخاب کنید             آذرین              رسوبی              رودخانه              کم عمق دریا              کروموزوم              DNA             فسیل              جهش             چین خوردگی               گویند.
ب: در عمل جهش تغییر در ساختمان             انتخاب کنید             آذرین              رسوبی              رودخانه              کم عمق دریا              کروموزوم              DNA             فسیل              جهش             چین خوردگی              صورت می گیرد
ج: مناسب ترین محیط آبی جهت تشکیل فسیل             انتخاب کنید             آذرین              رسوبی              رودخانه              کم عمق دریا              کروموزوم              DNA             فسیل              جهش             چین خوردگی              می باشد.
د: بیش ترین شواهد زمین شناسی بین سنگ های             انتخاب کنید             آذرین              رسوبی              رودخانه              کم عمق دریا              کروموزوم              DNA             فسیل              جهش             چین خوردگی              می باشد.

 

 

2- عبارات صحیح و عبارات غلط را مشخص کنید.

صحیح     غلط   

الف:در رسوبگذاری لایه های زیرین قدیمی تر از لایه های بالایی است.

        

ب: بیش تر جانداران بر اثر عوامل محیطی دچار جهش می شوند.

        

 

 

- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 

3) انتخاب طبیعی نظریه کدام دانشمندان است.

 

الف: لامارک
ب: داروین
ج: ویسمن
د: دووریس

 

4) یافته شدن فسیل مرجان در یک منطقه نشان دهنده چه محیطی در گذشته است.

 

الف: رودخانه
ب: دریای عمیق
ج: دریای گرم و کم عمق
د: دریاچه آب شور

 

5) کدام گزینه ها کاربر فسیل ها می باشد؟

 

الف: تامین انرژی
ب: تعیین آب و هوای گذشته
ج: تشخیص شور یا شیرینی آب دریا
د: هر سه مورد

 

6) کدام عامل زیر موجب ایجاد جهش در جانداران می شود؟

 

الف: مواد رادیو اکتیو
ب: داروها
ج: مواد شیمیایی
د: هر سه مورد


7) چه موقع لایه های رسوبی دلیل معتبری برای تعیین سن رسوبات نمی باشد.

الف: وقتی لایه ها دچار چین خوردگی شده باشند.

ب: وقتی لایه ها یکنواخت و بدون چین خوردگی باشند.

ج: وقتی لایه ها تحت فشار زیاد قرار بگیرند.

د: وقتی درون لایه ها فسیل پیدا شود.

 

8) فکر انتخاب طبیعی از آن جا در ذهن داروین ریشه گرفت که مشاهده کرد:

 

الف: تعداد والدین با فرزندان برابر است.
ب: تعداد فرزندان بیش تر از تعداد والدین
ج: بین جانوران رقابت وجود داشت
د: زندگی از ساده به پیچیده تحول یافته است.

 

9) کدام خرگوش در محیط بیابانی شانس زنده ماندن بیش تری دارد.

 الف: خرگوش قهوه ای با گوش های کوتاه
ب: خرگوش قهوه ای با گوش های بلند
ج: خرگوش سفید با گوش های کوتاه
د: محیط در زندگی خرگوش تاثیر ندارد.

 

10)وجود کدام عوامل زیر از تشکیل فسیل جلوگیری می کند.

 الف: رسوبات دانه ریز
ب: خاکستر آتشنشان
ج: جانداران تجزیه کننده
د: یخچالهای طبیعی

 

 

 

11) برای هر عبارت، کلمه مناسب انتخاب کنید.

 

الف: رشته هایی که در هسته سلول قرار دارند             انتخاب کنید             رقابت              سازگاری              DNA             کروموزوم              
ب: تغییر این ماده موجب جهش می شود             انتخاب کنید             رقابت              سازگاری              DNA             کروموزوم              
ج: ذخیره آب در ریشه کاکتوس نشانه این واقعیت است             انتخاب کنید             رقابت              سازگاری              DNA             کروموزوم              
د: سبقت گرفتن یک جاندار از همنوع خود جهت زنده ماندن             انتخاب کنید             رقابت              سازگاری              DNA             کروموزوم              
..

 • Roslyn

  Roslyn

  • ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - ۲۲:۲۰:۵۶

  Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a
  new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on.
  You have done a extraordinary job! http://trevisys.com/index.php/component/k2/itemlist/user/182306

 • Catharine

  Catharine

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۱۵:۵۰:۴۶

  This web site really has all the information and facts I needed about
  this subject and didn't know who to ask. http://xn--80aaafbqqk4cmpihg6e.xn--90ais/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19779


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!