Simple Present

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه


Simple present tense

طرز ساخت:

برای ساخت زمان حال ساده است کافی است  

To 

مصدری را برداریم ولی برای سوم شخص مفرد باید به آخر فعل

S

اضافه کنیم. 

مثال:

To eat: خوردن: 

I eat: من می خورم                        We eat:ما می خوریم

You eat: تو می خوری                 You eat: شما می خورید

She / He/ It eats: او می خورد        They eat:آنها می خورند 

 ...........

موارد کاربرد:

کاری که به صورت عادت وتکرار انجام می شود

I get up at 7:00 o’clock every morning.

اگر بخواهید حقیقتی را بیان کنید ویا موضوعی علمی که ثابت شده است از این زمان استفاده می کنیم. 

The sun sets in the west.

 خورشید در غرب غروب می کند

Ice melts at 0 degrees Celsius.یخ دردمای صفردرجه ذوب می شود

 

اگر درانتهای جمله ای قیود زیر را مشاهده کردید ،آن جمله حال ساده می باشد: 

Every+ زمان

Every week-every Saturday- every hour,………….

Every other +زمان (یک در میان 

Every other week: یک هفته در میان

Every other day: یک روز در میان

قیدهای تکرار زیر بیانگرحال ساده می باشند

که اگر جمله دارای افعال

Am-is-are

باشد این قیود بعد از این افعال می آید ،در غیر این صورت این قیود بین فاعل و فعل می آید. 

مثال: 

Always: همیشه

Usually: معمولا

Sometimes: گاهی اوقات

Often: اغلب

Seldom: به ندرت

Hardly ever: به ندرت نزدیک به هرگز

Never: هرگز

He is always tired.

He always goes to club.

نکاتی در مورد اضافه کردن

S

به فعل: 

افعالی که به 

Sh-Ch-S-X-Z

ختم می شوند در هنگام اضافه کردن

S

باید از

es

استفاده کنیم. 

Wash: washes

Watch: watches

Miss: misses

Fix: fixes

Buzz: buzzes

افعالی که به 

Y

ختم می شوند اگر قبل از

Y

حروف صدادار 

a-e-I-o-u

وجود داشته باشند ،هیچ گونه تغییری صورت نمی گیرد و فقط

اضافه می کنیم.

Play: plays

در صورتی که در بقیه موارد

به  

ies

تبدیل می شود.

Carry: carries

Study: studies 

طرز سوالی و منفی کردن در زمان حال ساده: 

برای سوالی و منفی کردن از افعال کمکی 

Do, does

استفاده می کنیم. 

برای 

She-he –it 

از

Does

استفاده می کنیم.

They read newspaper every evening. 

Do they read newspaper every evening?

They do not read newspaper every evening 

My mother watches TV every morning.

Does your mother watch TV every morning?

My mother does not watch every morning. 

دقت کنید که

S

در منفی و سوالی کردن حذف می شود.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!