آموزش نکات کاربردی ترجمه(قسمت 6)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

 
each, every, either, neither:

-اeach و every به معنای "هر" و "هر یک از" هستند. every گاهی معنی "همه" نیز می دهد.


Each book is ...d
هر کتابی، هر یک از کتابها

Every room is ...a
هر اتاقی، هر یک از اتاقها، همه اتاقها

.....


نکته: کمیت نما تعیین می کند اسم بعد بصورت مفرد یا جمع بیاید. در فارسی نیز همینگونه است بنابراین در ترجمه به کمیت نمای فارسی توجه می کنیم. "هر یک از" کمیت نمای فارسی است و اسم بعد از آن باید جمع باشد. پس با اینکه room مفرد است، در ترجمه بعد از "هر یک از" می نویسیم "اتاقها".

-اeither به معنی "هر یک از (این، آن) دو" است.


Either way is possible
هر یک از این دو راه / هر یک از دو راه عملی است


نکته: تفاوت بین either و each/every این است که در either منظور یکی از دو مورد است اما each/every یکی از چندین مورد است.


-اneither به معنی "هیچ یک از (این، آن) دو" است و فعل جمله بصورت منفی ترجمه می شود.


You can go neither way
هیچ یک از این دو راه / هیچ یک از دو راه را نمی توانی بروی


نکته: اسم بعد از این چهار کمیت نما که به e-quantifiers معروفند قابل شمارش مفرد و فعل آنها نیز مفرد است.

نکته:

- چنانچه بعد از کمیت نماهای ساده of بیاید حتماً پس از آن یک معرفه ساز (غالباً the) می آید. این the سمبلیک است و به جای آن ممکن است صفات ملکی، these، those و ... قرار بگیرد. اسم نیز همواره به صورت جمع می آید.

- کمیت نماهایی که محدودیت اسم دارند (مانند both ،several ،many ،e-quantifiers و ...) هر گاه با of همراه شوند the سمبلیک می گیرند و اسم بعد از the بصورت جمع می آید اما فعل با کمیت نما مطابقت می کند.

- ترجمه کمیت نما با of و بدون of هیچ تفاوتی ندارد.


every student is ... ----->every of the students is ...a

many books are ... ----->many of the books are ...a

both books are ... -----> both of the books are ...a

one book is ... -----> one of the books is ...a

two students are ... -----> two of the students are ...a

several bags are ... -----> several of the bags are ...a

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!