آموزش نکات کاربردی ترجمه(قسمت هشتم)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

 all:

ا- all به معنای "همه" ، "تمام" و "کل" است.
You should study all the book.d
شما باید همه / تمام / کل کتاب را بخوانید.
............


You should study all the books.d
شما باید همه / تمام / کل کتاب ها را بخوانید.

All the water is polluted.a
همه / تمام / کل آب آلوده است.

You should clean all the house.a
تو باید همه / تمام / کل خانه را تمیز کنی.

نکته: all محدودیت اسم ندارد. کمیت نماهایی که محدودیت اسم ندارند با of هم محدودیت اسم ندارند و فعلشان با اسم مطابقت می کند.


All of the book is ...a
همه / تمام / کل کتاب ... است.


All of the books are ...a
همه / تمام / کل کتاب ها ... هستند.

All of the water is ...a
کل / تمام / همه آب ... است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!