آموزش نکات کاربردی ترجمه(قسمت نهم)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

 
more:

ا- more یا قید تفضیلی ساز برای صفت است که در این صورت با صفت بعد از آن "صفت + تر" ترجمه می شود یا کمیت نما است که به معنای "تعداد بیشتری" است.


more beautiful girls
a(more: M1)s تعداد بیشتری دختر زیبا
a(more:adv)a دختران زیباتر

.......


* هر دو ترجمه صحیح است و جهت رفع ابهام باید با توجه به جمله ترجمه مناسب را به کار ببریم. چنانچه صحبت از تعداد بود، تعداد بیشتری را به کار می بریم.


more corrugated pins
a(more: M1)s تعداد بیشتری پین آجدار
a(more:adv)a پین های آجدارتر

more important rules
a(more: M1)s تعداد بیشتری قاعده مهم
a(more:adv)a قواعد مهم تر


* اگر صحبت از اهمیت قواعد بود "قواعد مهم تر" و چنانچه بحث بر سر تعداد قواعد بود "تعداد بیشتری قاعده مهم" را به کار می بریم.

نکته: more تنها زمانی می تواند کمیت نما باشد که اسم آن قابل شمارش جمع یا غیر قابل شمارش باشد. زمانی که اسمم مفرد است دیگر معنای تعداد بیشتری نمی دهد.


the more difficult exercise
a(more:adv)a تمرین سخت تری


نکته: چنانچه صفت پس از more تک هجایی باشد more قید تفضیلی ساز نیست و نمی توان آن را "صفت + تر" ترجمه کرد. صفات تک هجایی با er تقضیلی می شوند.


more strong columns
a(more: M1)s تعداد بیشتری ستون قوی

more bright colors
a(more: M1)s تعداد بیشتری رنگ روشن

the more interesting novel
a(more:adv)a رمان جالب تری

more practical techniques
a(more: M1)s تعداد بیشتری تکنیک کاربردی
a(more:adv)a فنون / تکنیکهای کاربردی تر

more broad domains
a(more: M1)s تعداد بیشتری حوزه گسترده

the more expensive cars
a(more: M1)s تعداد بیشتری ماشین گرانقیمت
a(more:adv)a ماشین های گرانتری

more purified gold
a(more: M1)sمقدار بیشتری طلای ناب
a(more:adv)a طلای خالص تر


* تمام فلزات و عناصر شیمیایی غیر قابل شمارش اند. بنابراین more اینجا کمیت نما نیز هست.


more contaminated water
a(more: M1)sمقدار بیشتری آب آلوده
a(more:adv)a آب آلوده تر

more narrow rods
a(more: M1)s تعداد بیشتری میله باریک
a(more:adv)a میله های باریک تر

more dirty managers
a(more: M1)s تعداد بیشتری مدیر فاسد
a(more:adv)a مدیران فاسدتر

more bitter memories
a(more: M1)s تعداد بیشتری خاطره تلخ
a(more:adv)a
-------------------------------

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!