آموزش درس اول زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه


زبان

درس اول 
S مالکیت

گرامر یا دستور زبان این درس درباره استفاده از S مالکیت ، یا آپُستروف S، می باشد و قسمت دیگر گرامر آن درباره استفاده از of در نسبت دادن شیء به شیء دیگر می باشد.
نکات گرامری این درس به ترتیب زیر می باشد.

 

نکات

۱ – هر گاه بخواهیم جسمی یا شیء را به انسانی تعلق و مالکیت دهیم، ابتدا یک آپُستروف s یا(s’) به آخر اسم انسان اضافه می کنیم سپس نام شیء مورد نظر را به دنبال‌ آن می آوریم . مثال :
Sara’s book : کتاب سارا
Teacher’s pen : خودکار معلم

۲ – (s’) یا آپُستروف s مالکیت مخصوص تعلق جسم یا شی به انسان است و برای تعلق دادن شی به شی دیگر هرگز به کار نمی رود.

۳ – اگر اسمی که می خواهیم شیء را به آن نسبت دهیم به حرف S ختم شود و یا s جمع به دنبال داشته باشد کافی است فقط علامت آپُستروف را سمت راست آن S که در آخر اسم وجود دارد بیاوریم مثل :
Student’s books : کتاب های دانش آموزان
Girl’s dresses: لباس های دختران

۴ – اگر بخواهیم شیء را به شئی دیگر تعلق و مالکیت دهیم ، کافی است حرف اضافه of را بین اسم آن دو شی قرار دهیم مثل :

The door of the class : دربِ کلاس

شی تعلق داده شده حرف اضافه

The legs of the table : پایه های میز

۵- حرف اضافه of فقط برای تعلق دادن شی به شی دیگر به کار می رود و برای تعلق دادن شی به انسان ها به کار نمی رود.

۶ – نکته دیگر این درس در مورد استفاده از «صفت» می باشد. همانطور که می دانید « صفت» کلمه ای است که مشخص کننده وضعیت یا حالت اسم می باشد. صفت قبل از اسم می آید و آن را توصیف می کند مانند :

Old man :‌مردِ پیر 
old: صفت 
man : اسم

Easy question : سؤالِ آسان
Easy : صفت 
question : اسم

۷- در جمله صفت قبل از اسم می آید و آن را توصیف می کنند مانند :

The old man is in the room. پیر مرد در اتاق است

و یا بعد از فعل to be مانند am-is- are می‌آید مانند :

The question is easy. سؤال آسان است
easy : صفت 
This girl is very fat . این دختر خیلی چاق است
fat : صفت

۸- نام رنگ ها خود صفت هستند چون اسم را توصیف می کنند مانند :

Blue car اتوبوس آبی
Red shoes کفش های قرمز

۹- بعضی از صفاتی که شما با آن ها آشنا هستید عبارتند از :

Tall : بلند , short: کوتاه ,thin: لاغر
Fat : ‌چاق , small : کوچک , large: بزرگ
Old: قدیمی , new: جدید , young: جوان
Hard : مشکل , easy: آسان , blue: آبی
Red: قرمز , yellow : زرد , black : سیاه

 

تمرین :
۱ – با توجه به جملات داده شده ، جملات جدید بسازید و در آن ها ‘s‌یا of به کار ببرید.

۱- Ali has a car . It is red.
پاسخ: Ali’s car is red .

چون Ali انسان (جاندار) است برای تعلق دادن car به Ali از ‘s استفاده می کنیم.

۲- This table has four legs. These are short.
پاسخ:The legs of this table are short.

چون می خواهیم the legs(بی جان) را به this تعلق دهیم از of استفاده می کنیم.

 

۲ – گزینه صحیح را انتخاب کنید

۱- what colour are these apples? They are ………..
a) red apple 
b) apples
c) red 
d) red apples

پاسخ : گزینه c صحیح است. فقط در مورد رنگ سؤال شده است.

۲- whose book is ti? This is ……..
a) Amir’s 
b) Amirs’
c) book of Amir 
d) books of Amir

پاسخ : گزینه a صحیح است. چون امیر انسان است از ‘s در آخر اسم آن استفاده می شود.

۳ – Those are the ……..books.
a) boys of 
b) boys
c) librarys 
d) library of

پاسخ : گزینه b صحیح است . bag انسان است و s’ می گیرد. گزینه های دیگر از نظر گرامری پاسخ درستی نمی دهند.

 

۳ – در تمرین زیرs’ یا of به کار ببرید

۱٫ They are my sister ……pens.

پاسخ : s’ به کار می رود چون sister جاندار است.

 

۴ – در جای خالی کلمه مناسب به کار ببرید.

۱- mina isn’t fat. She is ……….

پاسخ : thin

2- Ali is tall but his brother is ……….

پاسخ : short

3 – The wall Amir ….. house is brown

پاسخ : در اولین جای خالی Of و در دومین جای خالی ‘s قرار می گیرد.

۴٫ Ahmads mother is a nurse …….is a good nurse.

پاسخ : she

 

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!