آموزش زبان انگلیسی ۱ و ۲ پیش دانشگاهی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

دانلود کتاب انگلیسی پیش دانشگاهی

۱ – یکی از مهارت های خواندن، توجه به عناوین پاراگراف های متن (paragraph Headings) است. نویسنده «در متون بلند» برای راهنمایی کردن خواننده از عناوین استفاده می نماید. عناوین، متن را به قسمت های کوچک تر تقسیم نموده و به خواننده کمک می کند تا اطلاعات خاص را سریعتر بیابد. 
۲ – یکی دیگر از مهارت های خواندن، پی بردن به معنای کلمات ناآشنا، از طریق توجه به نشان (cues) موجود در متن است. در بعضی متون نویسنده از طریق معنی کردن (defining) یا بیان مجدد مفاهیم ( restating) با استفاده از علائم نشانه گذاری ( punctuation marks) تلاش می کند مفاهیم مشکل را برای خواننده آسان کند.

A – key words in defining 
(لغات کلیدی جهت تعریف) 
این لغات از قبیل refersto – what this means as – meaning – means – are – is و is/are defined به معنای هست – معنی می دهد – رجوع می دهد به ، می باشد. مانند :
The heart is the organ miside your chest that sends blood around your body. 
B- use of signal words / phrases to restate 
(استفاده از کلمات یا عبارات نشانه ای) 
از این کلمات یا عبارات می توان that is , in other words – or با علامت e.i را ذکر کرد که به معنای یا – به عبارت دیگر و بدین معنی است، می باشد . مانند:
The exercise should be more reasonable , i.e lighter. 
ورزش باید منطقی تر باشد یعنی (i.e) سبک تر. 
C- use of punctuation marks to define/ restate 
(استفاده از نشانه های علامت گذاری جهت تعریف یا بیان مجدد) 
از این نشانه ها می توان کاما (,) – خط تیره ( – ) و پرانتز ( ) را ذکر کرد. 
مانند مثال زیر که داخل پرانتز معنی کلمه skull توضیح داده شده است.
Doctors say he has broken his skull (the bony part of the head that protects the brain)
پزشکان می گویند او جمجمه اش شکسته است.( قسمت استخوانی سر که از مغز محافظت می کند)

دستور زبان (گرامر)

مبحث گرامری این درس ( adverbial clauses) یا همان (قضایای قیدی) می باشد، که در زیر به توضیح در مورد آن می پردازیم.
۱ – به یک گروه از کلمات مرتبط به هم که یک فعل و یک فاعل دارد clause یا عبارت می گویند.
۲ – adverbial clause یا عبارت قیدی عبارتی است که به عبارت اصلی یا main clause متصل می شود و کار آن مانند یک قید است که اطلاعاتی اضافی در مورد زمان ، مکان ، رفتار و غیره را از اتفاقی که افتاده به ما می دهد.
۳ – conjunction یا حرف ربط کلمه ای است که دو قسمت یک جمله را به هم متصل می کند. 
۴ – کلمات (when به معنای وقتی که )، (As به معنای زمانی که یا چون که )، (since به معنای چونکه یا از وقتی که ) و (whether……….or به معنای چه ……….و یا ) کلماتی ربط دهنده هستند که با یک سری کلمات همراه شده و عبارت قیدی را می سازند و به عبارت اصلی متصل می کنند.
۵ – (when: وقتی که) کلمه ربطی است که اگر کاری بعد از کار دیگر اتفاق بیفتد از آن استفاده می کنیم. گاهی از این کلمه ربط جهت اتصال دادن دو کار که در یک زمان اتفاق می افتند نیز استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:
Some people change their habits when they get older. 
بعضی از مردم وقتی که پیرتر می شوند عادت هایشان را تغییر می دهند.
۶ – (as: زمانی که ) در چند نوع عبارت قیدی به کار می رود که عبارت اند از :
برای بیان زمان : اگر دو چیز در یک زمان رخ دهند.
برای بیان دلیل : زمانی که بخواهیم دلیل چیزی را بیان کنیم و کلمه معادل آن because می باشد.
برای بیان نسبت : به معنای (در همان دوره زمانی) مانند as people get older 
برای بیان مقایسه : مانند به سرعتی که شما می توانید as fast as you can 
7- (since: چونکه) برای بیان دلیل و علت به کار می رود، اما در بعضی از عبارت های since به معنای از وقتی که ، نیز به کار می رود. به مثال های زیر توجه کنید.

Since I didn’t feel well , I didn’t go to party last night. 
Since:حرف ربط 
Since I didn’t feel well:عبارت قیدی 
I didn’t go to party last night:عبارت اصلی 
من دیشت به مهمانی نرفتم چون حالم خوب نبود.

I have been living in Tehran Since I was fourteen. 
I have been living in Tehran:عبارت اصلی 
Since:حرف ربط 
Since I was fourteen:عبارت قیدی

من زمانی که چهارده ساله بودم در تهران زندگی کرده ام.
۸ – (wehter …. Or : چه …… و یا ) ارتباط دهنده ای است که در عبارت های قیدی به کار می رود و بیانگر آن است که (نه این موضوع مهم است و نه آن یکی) و نتیجه در هر صورت یکی است به مثال زیر توجه کنید:

You ll have to finish your work whether you like it or not. 
You ll have to finish your work:عبارت اصلی 
whether – or:حرف ربط 
you like it or not:عبارت قیدی

شما مجبورید این کار را تمام کنید چه آن را دوست داشته باشید و چه دوسته نداشته باشید

اکنون به چند مثال دیگر از عبارت های قیدی توجه کنید. 
AS I was getting off the bus I saw Mary waiting for me. 
I started learning English since I was 6 years old. 
I couldn’t joni you since I was ill. 
Mary was eating dinner when we arrived home. 
Doctor should visit you whether you like or not. 
You can enjoy exercising whether you are young or old.

نقش جمله

جمله ها چه به طور مجزا و چه در متن نقش های متفاوتی دارند. در زیر شما با دو نقش زبانی آشنا می شوید.
۱ – (Describing = وصف کرد) هنگام توصیف کردن نویسنده سعی می کند اطلاعاتی را در مورد اشخاص، چیزها، مکان ها، فعالیت ها به خواننده بدهد. معمولاً د ر این نوع توصیف کردن یکی از شکل های فعل to be با یک یا چند صفت همراه اسم بیان می شود . مانند :
The heat is the strongest muscle in your body. 
2 – (Explaining = توضیح دادن) نویسنده سعی می کند تا با آوردن دلیل یا ذکر جزئیات یا توضیح دادن در مورد چیزی یا مطلبی ، درک و فهم آن را برای خواننده آسان تر کند. مانند :
Exercise is important because it peoples boodies and minds healty.

تمرین : 
پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید. 
۱٫ I have not seen mary …….she left here with her husband. 
1) when
2) as
3) since
4) whether

2 . ……… The weather was not fine , we couldn’t go waling. 
1) when 
2) whether
3) neither
4) as

3 . Exercise is good for you …..you are fat or thin.
1)as
2)since
3) when
4) whether

4. ……..you aren’t able to answer, we may ask some one else. 
1) keep
2) keeping
3)kept
4) keeps

5…….. you aren’t able to answer, we may ask some one else. 
1) since
2) whether
3) when
4) or

6. she can touch her toes easily. It means she is very…….. 
۱) flexible
2) reasonable
3) reliable
4) active

7. Having food with a lot of ……causes people extra weight. 
1) nutrients 
2) fat
3) water
4) vitamins

8. when we brath we take air into our …….and send it cut again. 
1) muscles
2) vessels
3) heart
4) lungs

9 – He has a high opinion of himself. He is ….of himself. 
1) perfect
2) efficient
3) proud 
4) reliable

10 . Aerobic exercise helps the heart …..more oxygen to the muscles. 
1) send
2) to sent
3) sent
4) sending

پاسخ:

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۳

۶

۱

۲

۴

۷

۲

۳

۴

۸

۴

۴

۱

۹

۳

۵

۱

۱۰

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس دوم:
مهارت های خواندن(اطلاعات صریح وغیر صریح)

۱٫یکی دیگر از مهارت های خواندن دریافت اطلاعات صریح (Explicit Information) که به روشنی در متن آمده و اطلاعات غیرصریح( Implicit Information) که باید آنها را از متن استنباط نموده است.
۲ – از دیگر مهارت های خواندن حدس زدن معنی کلمات ناآشنا در متن با آگاهی از شیوه های ساخت واژه از طریق افزون پسوندها و پیشوندها است. به چند مثال توجه کنید.
Mation (n) –> motion less (adj) 
React –> reaction (n)

دستور زبان

A- کاربرد فعل همراه مفعول و مصدر بدون to 
1 – افعالی مانند let (به معنای اجازه دادن) و make( به معنای مجبور کردن و باعث شدن) ساختار زیر را دارند.
Verb + object + bare infinitive 
فعل+ مفعول+ to مصدر بدون 
به مثال زیر توجه کنید.
The teacher made me give a speech in the class. 
معلم مرا مجبور کرد که در کلاس سخنرانی کنم. 
My mother makes me go bed early every firday. 
مادر من مرا وادار می کند که هر جمعه زود به رختخواب بروم 
My brother lets me work with his computer. 
برادرم به من اجازه می دهد که با کامپیوترش کار کنم. 
۲ – فعل help نیز از دیگر افعالی است که با این ساختار به کار برده می شود اما آن می تواند با مصدر با to نیز دنبال شود. 
Exercise helps your body (to) us the extra calories that are coming from food. 
ورزش به بدن شما کمک می کند که کالری های اضافی را که از غذا می آیند، استفاده کنید.

B- کاربرد فرم Ing دار فعل بعد از حروف اضافه by جهت بیان روش انجام فعل : 
۱٫ استفاده از by به اضافه فرم ing دار فعل ، روش یا وسیله ای را که جهت انجام کاری به کار می گیریم، نشان می دهد.
You can improve your speaking ability by practicing hard. 
شما می توانید با تمرین زیاد توانایی صحبت کردنتان را بهتر کنید. 
۲ – هنگامی که by به اضافه فرم Ing دار فعل در اول جمله می آید، بعد از آن یک کاما قرار می گیرد.
By + دار فعلingفرم و …… 
By moving too much , you may distract your listener. 
بازدید حرکت کردن، شما ممکن است مخاطبانتان را آشفته کنید.

نقش جمله

۱ – از دیگر نقش های جمله می توان به «تعمیم دادن» (Generalizing) اشاره کرد. 
گاهی شما مطلبی را خیلی اساسی و کلی بیان می کنید که در بیشتر اوقات و نه همیشه حقیقت است. به این نقش کلی گویی یا تعمیم دادن می گویند. این حالت معمولاً با کلماتی از قبیل all every – most و …. بیان می شود. مانند :
Everybody should have some kind of education whether they are rich or poor 
همه باید نوعی از تحصیلات را داشته باشند چه ثروتمند باشند چه فقیر. 
۲ – نقش دیگر جمله که در این درس به آن اشاره شده «دادن دستورالعمل» (Instruchin) می باشد. در این حالت نویسنده دستورالعمل هایی را به خوانند می دهد. این گونه جملات معمولاً با یک فعل امری شروع می شوند. 
Try to include personal stories or recent events to add fun to your speech. 
سعی کنید داستان های شخصی یا اتفاقات اخیر را به سخنرانی خود اضافه کنید تا به آن مزه ای داده شود.

تمرین 
پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید. 
۱٫ Aerobic exercise helps the heart ……… more oxygen to the muxcles. 
1) to send
2) sending
3) sent
4) be sent

2. A group of people watching or listening to something are called …….. 
۱) audience
2) conference
3) meeting
4) speech

3. The boss ….. the importance of night working to the workers. 
1) communicated
2) concentrated
3) emphasized
4) distracted

4. I don’t let you …. To school because you are ill today. 
1) go 
2) to go
3) going
4) gone

5. Exercise can help you …… yourself at a healty weight. 
1) Keeping
2) Kept
3) To keeping
4) Keep

6. By……..deeply several times,you can control your ner vousness. 
1) breath
2) breathing
3) practicing
4) practice

7. You can improve your speaking obility by …. In front of a mirror. 
1) speak
2) speaking
3) spoke
4)spoken

8. By …. Formal colthes, you will show respect to your oudience. 
1) wear
2) to wear
3) werning
4) weared

9. Asking questions can make the audience….. on your speech. 
1) concentrate
2) concentrated
3) concentrating
4) to concentrate

10. Let your audience ….. your question. 
1) to ask
2) asked
3) asking
4) ask

پاسخ

 

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۱

۶

۲

۲

۱

۷

۲

۳

۳

۸

۳

۴

۱

۹

۱

۵

۴

۱۰

۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس سوم :
مهارت های خواندن
(Adjective clause -Adjective phrase )

1 – یکی از مهارت های خواندن درک روابط میان بخش های مختلف متن از طریق شناسایی ضمایر و مراجع آن هاست.
۱ – کلمه های نشان دهنده تضاد مانند:
(although = اگرچه)
(though = گرچه)
(unlike = برعکس)
(even= حتی)
(Instead of = به جای)
و … و کلمات اطراف واژه ناآشنا شما را در پی بردن به معنی آن کلمات یاری می دهد.

دستور زبان

مبحث گرامری این درس عبارت وصفی کوتاه شده می باشد که در زیر به توضیح در مورد آن می پردازیم.
۱٫ گروهی از کلمات مرتبط به هم که فاعل و فعل ندارند یک Phrase یا عبارت نامیده می شوند.
۲٫ Adjective clause یا عبارت وضعی که دارای فاعل و فعل است مانند یک صفت عمل می کند تا اطلاعاتی را در مورد شخصی یا چیزی بدهد.
۳ – Adjective clause را می توان به Adjective phrase به دو طریق کوتاه نبود. به این منظور اگر فعل جمله در قضیه وصفی از مشتقات فعل tobe باشد می توان با حذف آن و حذف ضمیر موصولی(that , which , who , …) جمله را بیان کرد. اما اگر در قضیه وصفی فعل جمله ، فعل دیگری به جز مشتقات to be باشد امکان حذف فعل وجود ندارد. در این صورت ضمیر موصولی ( مانند that , which , who…) حذف می شود و فعل جمله به صورت Ing دار نوشته می شود.
اکنون با آوردن مثال در مورد نکات دستوری بالا توضیح بیشتری داده می شود. 
مثال : 
Heat which is trapped in the atmosphere causes the earth to get warmer. 
which is trapped in the atmosphere:adjective clause 
Heat trapped in the atmoshper causes the earth to get warmer. 
trapped in the atmoshper:Adjective phrase 
در عبارت وصفی کوتاه شده ضمیر موصولی which و فعل جمله که از مشتقات فعل to be می باشد یعنی is حذف شده است. 
All over the world, there are people who pollute the land, the sea, and the air. 
who pollute the land, the sea, and the air:adjective clause 
All over the world, there one people polluting the land, the sea, and the air. 
polluting the land, the sea, and the air:Adjective phrase 
ملاحظه می کنید که فعل این جمله از مشتقات to be نیست بلکه فعل آن pollute می باشد. برای کوتاه کردن این قضیه وصفی به عبارت وصفی ضمیر موصولی who حذف شده است و فعل به صورت Ing دار یعنی polluting نوشته شده است و یا به عبارت دیگر 
who pollute = polluting

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!