آموزش درس هفتم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه


درس هفتم 
افعال کمکی can, should, may

دستور زبان یا گرامر این درس درباره استفاده از افعال کمکی can, should, may می باشد . نکات آن به ترتیب زیر می باشد

 

نکات

۱ – فعل های can, should, may از افعال کمکی هستند. معنای این افعال به شرح زیر می باشد.
Can : توانستن و امکان داشتن 
Should : باید و بایستن
May : ممکن بودن و اجازه داشتن

۲ – برای منفی کردن از not بعد از فعل can,should, may استفاده می شود.

She can read English well.
او می تواند انگلیسی را خوب بخواند

Can she read English well? (سؤالی)
آیا او می تواند انگلیسی را خوب بخواند؟

 

تمرین 
۱ – پاسخ کوتاه و کامل دهید.

۱ – May i use your notebook?
Yes, you may. You may use my notebook. (پاسخ)

فعل may یک فعلی کمکی است. معنای آن اجازه داشتن و ممکن بودن است. بعد از May فعل اصلی به صورت ساده می آید ( مصدر بدون to)

2 – Can she speak English?
No, she can’t . she can’t speak English.

پاسخ : فعل can یک فعل کمکی است. معنای آن توانستن می باشد. بعد از can فعل اصلی به صورت ساده می آید (مصدر بدون to)

3 – Should he do his homework before 10.
Yes . he should do his homework before 10.

پاسخ : فعل should یک فعل کمکی است . معنای آن باید یا بایستن می باشد. بعد از should فعل اصلی به صورت ساده (مصدر بدون to) می آید.

 

۲- در جای خالی از افعال کمکی can, may, should استفاده کنید.

۱- You ……….go to school today because you are sick.
Should not یا may not یا can not : پاسخ

۲- ……. I leave the class? Yes, but you…….. come back soon. 
پاسخ : may , should

3 – ……….I go to bed late? No, you …..go early.
پاسخ : may و should

 

 

 

 

 

 

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!