نکته های گرامری زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه

پر کاربرد ترین نکات امتحانی و کنکوری پیش دانشگاهی

نکته های گرامری زبان انگلیسی

نکته های گرامری زبان انگلیسی

can – could / had to /have to – has to 
Can 
این فعل کمکی توانایی در زمان حال را بیان می کند و بعد از این فعل کمکی از شکل ساده فعل استفاده می شود و فعلی که بعد از can قرار می گیرد نباید ing – ed – es – s داشته باشد.

 
1- Can john ……. Here by lunch time 
a) got 
b) get * 
c) gets 
d) getting

2- The children ………. Read this book now. They don’t read it before. 
a) could 
b) has to 
c) can * 
d) had to

اگر توجه داشته باشیم قید زمان ما now است بنابراین گزینه c درست است و دلیل دیگر اینکه children جمع است و با گزینه has to قرار نمی گیرد.

۳- The student can ……..the question very easily. 
a) answers 
b) to answer 
c) answered 
d) answer *

4- We ……..talk about that later. 
a) could 
b) can* 
c) had to 
d) has to

در اینجا بعد از can شکل ساده فعل را داریم و has to چون برای مفرد است، به کار نمی رود چون we جمع می باشد.

could١- توانایی کار در زمان گذشته را بیان می کند. 
٢- بعد از آن شکل ساده فعل قرار می گیرد. 
٣- could گذشته canمی باشد.

a) 1- I can swim well. But I ……..swim very well before. 
cannot 
b) shouldn’t 
c) couldn’t * 
d) mustn’t
تنها گزینه ای که به گذشته اشاره دارد couldn’t است و گزینه c درست است.
۲- All the students could ……..the questions easily yesterday. 
a) answers 
b) answer * 
c) to answer 
d) answering

چون بعد از could فعل بصورت ساده قرار می گیرد.

۳- Could you …….. English 4 years ago. 
a) wrote 
b) to write 
c) writing 
d) write *

Could فعل کمکی زمان گذشته است و ago هم زمان گذشته را نشان می دهد و بعد از could باید فعل به صورت ساده بیاید.

 
4- He couldn’t ……..how jet engines work. a) explains 
b) explain * 
c) to explain 
d) explaining

چون could زمان گذشته است و بعد از آن فعل به صورت ساده بیان می شود. 
have to – has to١- اجبار در زمان حال را بیان می کند. 
٢- بعد از آن فعل به صورت ساده بیان می شود

 
1- I have to ……… an appointment with the dentist. 
a) makes 
b) make * 
c) to make 
d) making

بعد از has to و have to فعل باید به شکل ساده بیاید. 
۲- Does she ……… speak French in her job? 
a) has to 
b) had to 
c) have to * 
d) can
ابتدا ذکر می کنیم گزینه a درست است اما باید دقت کنیم که وقتی که has to و have to با فعل کمکی سؤال می شود، فعلهای کمکی این دو فعل do،does هستند و یادمان باشد وقتی has to با فعل کمکی does سئوالی شود، فعل تبدیل به have to می شود.
۳- She has to ……… her lesson carefully. 
a) study * 
b) studied 
c) to study 
d) studying

4- Does john ……..help his mother at home? 
a) have to * 
b) has to 
c) had to 
d) can
چون جمله با فعل does سؤالی شده has to تبدیل می شود.

had to مجبور بودن
١- had to اجبار در زمان گذشته را بیان می کند. 
٢- گذشته have to و has to، had to می باشد. 
٣- بعد از had to باید شکل ساده فعل قرار بگیرد.

 
1- They didn’t know the address. They ……… ask a policeman. 
a) have to 
b) can 
c) had to * 
d) can

چون اتفاق در زمان گذشته است از فعل کمکی had to استفاده می کنیم.

۲- Reza was late for class. He ……..see the teacher. 
a) has to 
b) can 
c) should 
d) had to *

چون was گذشته است بنابراین had to صحیح می باشد.

۳- The old man was sick. He had to ……….The doctor. 
a) saw 
b) see * 
c) sees 
d) seen

چون was گذشته است و در جلسه had to داریم بنابراین باید شکل ساده فعل قرار بگیرد.

۴- I had to ……… for her three hours yesterday. 
a) wait * 
b) waiting 
c) waited 
d) waits

as…….as / should / صفت تفضیلی برتر 
Should 
١- should، باید اخلاقی و اجتماعی است. 
٢- بعد از آن فعل به شکل ساده قرار می گیرد.

بر خلاف has to و have to و had to که اجبار را می رسانند، should یک کار اخلاقی را می رساند و در زمان حال بیان می شود.
۱- We have a test at 7 o’clock. We……… get up early. 
a) should * 
b) could 
c) had to 
d) has to

جمله چون زمان حال را نشان می دهد می توانیم در گزینه should و has to را انتخاب کنیم. اما فاعل جمع است و has to برای فاعل مفرد به کار می رود. بنابراین گزینه a صحیح است.

۲- They don’t know the address. They should ……..a policeman. 
a) asks 
b) to ask 
c) asked 
d) ask

بعد از should شکل ساده فعل می آید.

۳- You like to learn English. You should ……….Hard. 
a) studied 
b) to study 
c) study * 
d) studying

4- The student wants to understand the question. He should ……….Carefully. 
a) listened 
b) to listen 
c) listening 
d) listen *
صفت تساوی as…….asاگر دو شخص و یا صفتی را به طور یکسان داشته باشند از ساختار صفت تساوی استفاده می شود. as صفت as
1- My hand writing is as ……..as my sister s handwriting. 
a) better 
b) good * 
c) well 
d) best

2- This story book is ……… that one. 
a) more interesting 
b) as interesting as * 
c) the most interesting 
d) interesting

چون برابری دو داستان است از صفت تساوی استفاده می کنیم.

۳- Her voice is as……… as mine. 
a) better 
b) good * 
c) well 
d) best

4- This house is……..that one. 
a) bigger 
b) biggest 
c) as big as * 
d) big

صفت تفضیلی برتر 
این صفت، برتری یک شخص و یا یک شیء را بیان می کند نسبت به شخص یا شیء دیگر. 
est + صفت یک بخشی+ Theصفتها را به دو بخش تقسیم می کنیم: صفتهای یک بخشی و یا یک سیلابی و صفتهای چند بخشی. اگر صفت یک بخشی باشد کافی است که er به آن اضافه کنیم و بدنبال آن than را قرار بدهیم.

۱٫ John is ………. than his sister. 
a) old 
b) as old as 
c) older * 
d) the oldest

از گزینه b نمی توان استفاده کرد چون در این جمله than آمده است.

۲٫ The woman is………….the man.

a) younger 
b) the youngest 
c) young 
d) younger than *

3. The car is ………. the bus 
a) newer 
b) the newest 
c) new 
d) newer than

4. The dictionary is ………. the book. 
a) large than * 
b) the largest 
c) large 
d) larger

صفت تفضیلی برتر 
اگر صفت چند بخشی باشد از این ساختار استفاده می کنیم: 
More + صفت چند بخشی + than

1. This problem is…………than that problem. 
a) more difficult * 
b) difficult
c) as difficult as 
d) the most difficult

2. This garden is ………… than his garden. 
a) beautiful 
b) as beautiful
c) more beautifully 
*d) more beautiful

در این تست از قسمت c نمی توان استفاده کرد، چون فعل تفضیلی است و ما اینجا باغ را تفضیل می کنیم نه فعل را.

۳٫ A chair is …………. than a bench. 
a) comfortable 
b) as comfortable
c) more comfortable 
d) more comfortable *

4. A watch is …………… than a pen. 
a) expensive 
b) as expensive as
c) more expensive * 
d) more expensive

صفت عالی (ترین) 
این صفت برتری یک شخص و یا یک شیء را نسبت به چند بخش و یا چند شیء بیان می کند. اگر صفت یک بخشی باشد از این فرمول استفاده می کنیم.

est+صفت یک بخشی + The

1. January is ……………. month of the year. a) Colder than 
b) as cold as 
c) the coldest * 
d) coldest

2. John is …………. boy in his family 
a) shorter 
b) the shortest
c) as shorter as 
d) shortest

3. This are gallery is ……………. one in our city 
a) old 
b) older than 
c) the oldest 
d) as old as

4. This chapter is ……………… one in this book.
*a) the easiest 
b) as easy as 
c) easier than 
d) easy

صفت عالی (ترین)

اگر صفت چند بخشی باشد در صفت عالی از فرمول زیر استفاده می شود.
صفت چند بخشی+The+most

1.This chair is………..chair in the whole house. 
a) comfortable 
b) more comfortable 
*c) the most comfortable 
d) as comfortable as

2.This park is ………. park in their city. 
*a) the most beautiful 
b) more beautiful 
c) beautiful 
d) as beautiful as

3.This story is ………..story in the book. 
a) the most difficult * 
b) difficult
c) as difficult as 
d) more difficult

4.This lesson is …………… lesson in our book. 
a) the most important* 
b) important 
c) more important 
d) as important as

much,many / bad-worse-worst / good- better- best / ترتیب قرار گرفتن کلملت در جمله
Good- better- best 

صفت تفضیلی و عالی در صفت good بصورت زیر است: 
(Good- better- good)
این صفت جزء صفات بی قاعده است. تابع قوانینی که گفته شد نیست. یعنی er یا es نمی گیرد.

 
1. The lunch was ………..than the breakfast. 
a) good 
b) better * 
c) as good as 
d) best

2. Mary is …………. student in her class. 
*a) the best 
b) better 
c) good 
d) as good as

3. It is………..story book that I have ever read. 
a) best 
b) worse 
c) better than 
d) the worst *

4. This is………. school in this city. 
a) best 
b) the best * 
c) better 
d) good

(bad- worse- worst)صفت تفضیلی و عالی در صفت bad به صورت زیر است: 
(bad- worse- worst)

 
1. Your handwriting is ………. my handwriting. 
a) bad 
b) worse than * 
c) the worst
d) as badly as

2. I can not read what john has written. He has the ………handwriting in the class. 
a) best 
b) least 
c) most 
d) worst *

3. This is ………. story book that I have ever read. 
*a) the worst 
b) bad 
c) worst
d) worse than

4. I did not like the dinner. It was……….one. 
a) the worst * 
b) bad
c) worst 
d) worse than

 
Much , many 
much و many در صفت تفضیلی، more در صفت عالی most می شود.

 
1. Reza has ………. book than his friends 
a) much 
b) many 
c) more * 
d) the most

2. Mary has ………. friends of all. 
Of all در اینجا نشان دهنده چند چیز است که نشان دهنده صفت عالی است. 
a) more 
b) the most * 
c) much 
d) many

3. An armchair is ………. comfortable of all. 
a) the most * 
b) more 
c) much 
d) many

4. Tehran is ………. important city in Iran. 
a) more 
b) much 
c) most 
d) the most *

ترتیب قرار گرفتن کلمات در یک جمله 
برای ساختن یک جمله انگلیسی به صورت زیر عمل می کنیم: 
( قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل + فاعل ) 
توجه: قید تکرار usually- always و …. بعد از فاعل و فعل کمکی و قبل از فعل اصلی قرار می گیرد.

 
1. Ali ate…………
a) quickly the sandwich over there 
b) quickly over there the sandwich 

  • Rene

    Rene

    • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۲۲:۵۹:۴۷

    Hi to every body, it's my first pay a visit of this web site; this website includes amazing and really
    good information in support of readers. https://www.andysupriyanto.com/user/profile/1005


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!