یادگیری ده کلمه برای جلوگیری از تکرار

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

جلوگیری از تکرار به خصوص در حروف ربط گاها برای افراد امری سخت است افرادی انقدر در نوشته های خود And را به کار میبرند که باعث خسته شدن نویسنده و امتناع از خواندن می شود دانستن مترادف هایی برای این کلمات راهی مناسب برای شما زبان آموزان است


about:1

راهی سریع و خلاصه که میتواند جایگزینی برای عبارات زیر باشد.

as regards= درباره

concerning the matter of=در رابطه با این مسئله

with regard to=با توجه به

pertaining to=مربوط به

in respect to=در رابطه با

in connection with= در ارتباط با

2: After

این کلمه میتواند جایگزینی برای subsequent to باشد

subsequent to= پس از آن، پس از

3:Because

این کلمه میتواند جایگزین مناسبی برای عبارات زیر باشد

based on the fact that=بر اساس این واقعیت که

due to the fact that=با توجه به این واقعیت که

for the reason that=به این دلیل که

in view of the fact that= نظر به این که

on the grounds that= بر این اساس که

owing to the fact that=از آنجائی که

4:Can

جایگزین مناسبی برای عبارت زیر است:

have the capability to = توانائی داشتن

5:During

جایگزینی مناسب برای عبارت زیر است:

during the time that = در طول زمانی که


6:If

بهتر است به جای عبارات زیر از این کلمه استفاده کنیم

in the event that = درصورتی که

if conditions are such that= در این چنین شرایطی

7:Now

این کلمه باعبارات زیر هم معنی است

at the present point= در نقطه زمانی حاضر

at the present time=در حال حاضر 

at this point in time= در این نقطه زمانی


8:To

معنی این کلمه به منظور ایجاد یا انجام چیزی است و با عبارات زیر هم معنی است

in order to= به منظور


9: Until

کلمه کوتاه که میتوان به جای عبارت مشابه زیر استفاده نمود

until such time as= تا زمانی که

10: With

همان کاربرد عبارات زیر را دارد

through the use of= با استفاده از

together with= همزمان با


,کلمات کلیدی:آموزش رایگان زبان انگلیسی, یادگیری 10 کلمه برای جلوگیری از تکرار 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!