علائم ریاضی در انگلیسی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

دانستن علائم ریاضی در انگلیسی هم ضروری است به هرحال گاهی مجبور میشوید در موقعیت هائی از جمع و تفریق استفاده کنیم پس برای یادگیری این علائم به ادمه بروید


1)  +  plus

مثال :Two plus three is five . (2+3=5)

2) -  minus

مثال : Six minus four is two. (6 – 4=2)

3) × multiplied by

مثال : Two multiplied by three is six. (2×3=6)

4) ÷  divided by

مثال )  Thirty six divided by 4 is 9.  (36÷4=9)

5)  equal / is

مثال ) Two plus three equals / is  five. (2+3=5)

6) per cent  /%  percent

توضیح = استرس (آوای بلند) روی c قرار می گیرد.  s  جمع نمی گیرد.

مثال )  of the people who work here are men. (90%) Ninety percent

مثال )often stated that we use only 10 per cent of our brain.   It is

اصطلاح = کاملا one/a  hundred percent  =  completely

مثال )  I agree with you a hundred percent.

7) 3²  three squared

مثال )  Four squared is 16. (4² = 16)

8) 5³  five cubed

مثال )  Two cubed is 8 / The cube of 2 is 8.

9) power

توضیح = توان

مثال) Three to the power of two is 9. (3²=9)

مثال) Four to the power of three is 64. = 4³=64

10)  √  square root

توضیح = جذر

مثال )  The square root of 64 is 8.

11) cube root

توضیح = ریشه سوم

مثال )  The cube root of 64 is 4.


, کلمات کلیدی:آموزش زبان انگلیسی ,علائم ریاضی در انگلیسی

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!