امشه سپنته ها(امشاسپندان)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۵ دیدگاه

امشه سپنته ها(امشاسپندان)

این نام را بسیار در جاهای مختلف شنیده ایم در این مقاله در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد . زرتشت پیامبر از هفت نمود خدا یا به اصطلاح باشنده سخن می گوید که همه به خواست و اراده خداوند آفریده شده اند و با اهریمن نیز نبرد میکنند . این باشنده ها عبارتند از :

۱-سپنته مینو به معنی روح بخشنده

۲-وُهومَنَه به معنی اندیشه نیک

۳-اَشه به معنی حقیقت یا راستی

۴- خشترَه وَیریه به معنی شهریاری خوب یا مطلوب

۵- اَرمیتی به معنی اخلاص یا فداکاری

۶- هَوروَتات به معنی کمال

۷-اَمِرِتات به معنی نامیرایی

هر کدام از این نمود ها یکی از مشخصه های بارز خدا (اهورامزدا) را دارند برای مثال مشخصه بنیادی خدا بخشندگی یا روح آفرینندگی(سپنته مینو) است.اهورا مزدا بزرگتر از آنست که در برابر اهریمن قرار گیرد یا از عهده آن برنیاید در گات ها سپنته مینو که پسر زرتشت نامیده شده در برابر اهریمن قرار میگیرد.این ویژگی تنها به خدا باز می گردد اما سایر نمودها نمودهایی است که انسان نیز می تواند در آن شرکت جوید:این نمودها واسطه هایی هستند که خدا را به انسان و انسان را به خدا نزدیک می کنند.این نمودها بعد از زرتشت از یک صفت انتزاعی خارج و به خدا تبدیل شدند ...زرتشت می گوید که هرکس به اهورامزدا روی آورد و از او پیروی کند می تواند از طریق اندیشه نیک به کمال و نامیرایی دست یابد.آدمیان از طریق اندیشه نیک است حقیقت یا راستی را پیروی و به کمال و نامیرایی می رسند.از این راه است که انسان می تواند به هدف غایی خود که یگانگی با آفریدگار است برسد.همانطور که در این سخن زرتشت شما نیز مشاهده می کنید بسیاری از مشخصه های امشاسپندان آورده شده است .

در آیین زرتشت تصویرپردازی تخیلی بسیاری از این نمودها،که آنان را با فرشتگان مسیحی مقایسه کرده اند،به کار رفته است.همانطور که میدانید هفت عدد مقدسی هست (حتی در کاخ جمشید و ... ) پس در گذر زمان سپنته مینو با اهورامزدا یگانه شده و برای حفظ ساختار هفتگانه سروش به جمع آنان اضافه شده است.در برخی روایات زرتشتی آمده است که این هفت نمود در کنار اهورامزدا بر سریرهای زرّین در اقامت گاه خود یعنی خانه سرود ها(گرودمان) که همینجایی است که انسان های رستگار پس از مرگ به آنجا راه می یابند قرار دارند .این امشاسپندان جاودانه هر کدام بخشی از افرینش دنیا را در اختیار دارند.:وهومنه حیوانات،اشه آتش، خشتره ویریه فلزات،ارمیتی زمین،هوروتات آب و امرتات گیاهان را در اختیار دارد.لازم به ذکر است که انسان تحت حمایت شخص اهورمزدا است. انسان فراتر از اینست که تحت حمایت امشاسپندان باشد . همانطور که گفتیم امشاسپندان واسطه هایی هستند که انسان را به خدا میرسانند و بلعکس پس قدر خود را بدانید و این گوهر انسانیت که در تن ماست را هرگز به تباهی و زوال نکشانید .

  • Lavon

    Lavon

    • ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۴۲:۱۳

    Maybe they have - service was excellent on Wednesday evening, but there was nobody 'hanging around' as such, they were always bui.cLunyhtsmes are always a tricky one to get right though - 100 people all arrive at 1pm and want feeding within the hour. Can't be easy for any restaurant.


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!