آزمایش های علوم سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۳ دیدگاه

آزمایش های علوم سوم راهنمایی

آزمایش کنید صفحه 2

از روی حرکات جسم داخل جعبه می توان به شکل و جنس آن پی ببریم و با بررسی رفتار جسم می‌توان در مورد شکل و ویژگی های آن حدس هایی زد . اما دقیق نیست . هر چه شکل و ویژگی‌های پیشنهادی درباره جسم بیشتر باشد می توان حدس تقریباً درست تری زد .

آزمایش کنید صفحه 21

1- لامپ روشن نمی شود . چون هیچ اثری از تولید گاز در اطراف دو الکترود که حاکی از عبور جریان است دیده نمی شود پس نتیجه می گیریم آب مقطر الکترولیت نیست .

2- لامپ ضعیف روشن می شود . زیرا در آب معمولی جهت تصفیه ترکیب شیمیایی وجود دارد که بر اثر حل شدن در آب به یون تفکیک می شود و می تواند به عنوان الکترولیت به کار می رود .

3- نور لامپ قویتر می شود و رسانایی الکتریکی مایع افزایش می یابد . زیرا با افزودن نمک خوراکی (Nacl) یا هر ترکیب یونی محلول در آب تعداد یون ها در محلول افزایش یافته و رسانایی الکتریکی نیز افزایش می یابد .

4- شدت روشنایی لامپ افزایش می یابد . زیرا هرچه مقدار یون های موجود در محلول الکترولیت بیشتر باشد جریان برق بهتر هدایت می شود .

5- شکر : غیرالکترولیت                   سرکه : الکترولیت                           الکل : غیرالکترولیت

آبلیمو : الکترولیت                          جوش شیرین : الکترولیت

موادی که به صورت مولکولی حل می شوند رسانای جریان برق نیستند . (ترکیبات مولکولی) .

6- کلسیم کربنات وکلسیم سولفات هر دو در آب نامحلولند و جزو غیرالکترولیت ها به شمار می‌آیند.

توجه : در مورد کربنات ها ( ) فقط کربنات های گروه یک جدول تناوبی عنصر و NH4CO3 محلولند و الکترولیت به شمار می روند و در مورد سولفات ها (نقره سولفات ، جیوه سولفات ، سرب سولفات ، استرونسیم سولفات ، کلسیم سولفات ، باریم سولفات) نامحلولند و غیرالکترولیت بقیه سولفات ها الکترولیت به شمار می آیند .

آزمایش کنید صفحه 22 و 23

1- کیوی : اسید                   سیب : اسید               پرتقال : اسید             گوجه فرنگی : اسید

جوش شیرین : باز                  صابون : باز                قرص آسپرین : باز

اسیدباتری : اسید                  مایع ظرفشویی : باز      شامپو : باز                 نوشابه گازدار : اسید

2- رنگ آبی کم کم از بین می رود . زیرا برم تیمول بلو و جوش شیرین خاصیت بازی دارند و رنگ محلول آبی می شود . وقتی به داخل محلول می دهیم کربن دی اکسید (Co2) وارد محلول شده و با آب ترکیب می شود و اسید کربنیک (H2Co3) تشکیل می دهد و اثر باز (محلول جوش شیرین) خنثی می شود و رنگ آبی از بین می رود . اگر مقدار کربن دی اکسید بیشتر باشد محلول خاصیت اسیدی پیدا می کند و رنگ محلول زرد می شود .

 

واکنش دهنده ها

 

فرآورده ها

3-                             HCL+ NaOH.........NaCl + H20

 

4- شروع به واکنش کرده و گازی از محلول آزاد می شود .

بلی – اگر چوب کبریت افروخته ای را به آن نزدیک کنیم انفجار خفیف روی می دهد که نشان دهنده وجود گاز هیدروژن است که با اکسیژن هوا ترکیب شده و آب تولید می شود .

(بهتر است برای جمع آوری گاز پس از شروع واکنش چند لحظه سر لوله آزمایش با چوب پنبه بسته شود) .

5- حباب های گاز آزاد می شود که نشان دهنده وجود گاز کربن دی اکسید است .

بلی – اگر چوب کبریت افروخته ای را به آن نزدیک کنیم چوب کبریت خاموش می شود که بیانگر وجود گاز کربن دی اکسید است .

اگر تخم مرغ در اسید بماند پوسته آهکی در اسید حل می شود و با اسید ترکیب می شود و پوسته نرم می شود .

آزمایش کنید صفحه 28

قسمت های گوشتی ، چربی و پوست تجزیه می شود (قسمت های نرم) و فقط قسمت سخت یعنی استخوان باقی می ماند . البته رنگ تیره پیدا می کند و بوی نامطبوعی از آن به مشام می رسد .

عوامل ایجاد کننده تغییرات : تجزیه کنندگان یا تک سلولی های موجود در خاک و هوا .

آزمایش کنید صفحه 41

ابتدا دو قطعه مقوا از هم جدا و دور می شوند و به سمت کناره های ظرف حرکت می کنند . وقتی دو قطره جوهر را در کناره های ظرف می چکانیم ابتدا به صورت تقریباً عمودی به سمت پایین می شوند سپس به سمت وسط حرکت می کنند و از قسمت وسط به طرف بالا می آیند .

 

آزمایش کنید صفحه 70

 

طول بازوی محرک

 

طول بازوی مقاوم

با انجام آزمایش های مختلف به این نتیجه می رسیم که طول بازوی محرک و بازوی مقاوم به جای تکیه گاه بستگی دارد و با کمک معادله مزیت مکانیکی  =  مزیت مکانیکی و اندازه گیری بازوها و محاسبه مزیت مکانیکی در نهایت به این نتیجه می رسیم که اگر بازوی محرک برابر بازوی مقاوم باشد ماشین (اهرم) با تغییر جهت نیرو کمک می کند و مزیت مکانیکی برابر یک است . اگر طول بازوی محرک بیشتر از طول بازوی مقاوم باشد اهرم به افزایش نیرو کمک می کند و مزیت مکانیکی بیشتر از یک است و اگر طول بازوی محرک کمتر از طول بازوی مقاوم باشد اهرم با افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو کمک می کند و مزیت مکانیکی کمتر از یک است . پس مزیت مکانیکی اهرم نوع اول به علت متغیر بودن تکیه گاه می تواند برابر یک یا بیشتر از یک یا کمتر از یک باشد . مزیت مکانیکی اهرم نوع دوم بیشتر از یک و اهرم نوع سوم کمتر از یک است .

آزمایش کنید صفحه 71

 

طول بازوی محرک

 

طول بازوی مقاوم

در قرقره ثابت نیرویی که نیروسنج نشان می دهد با وزنه برابر است یعنی نیروی محرک برابر نیروی مقاوم است و به همین جهت مزیت مکانیکی برابر یک است . اما در قرقره متحرک نیروی نیروسنج نصف وزنه است یا نیروی مقاوم دو برابر نیروی محرک است و به همین جهت با محاسبه در فرمول مزیت مکانیکی ،  =  مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی قرقره متحرک برابر 2 است .

آزمایش کنید صفحه 72

در چرخ و محور ، چون محور به چرخ متصل است و شعاع چرخ بیشتر از شعاع محور است ، اگر محور ثابت باشد با نیروی کمتری می توان چرخ را چرخانید . یعنی دانش آموز هر چه قوی تر باشد نمی تواند محور را نگه دارد و از چرخش آن جلوگیری کند و میله داخل دست او می چرخد . یعنی در این حالت افزایش نیرو وجود دارد .

در حالتی که چرخ را ثابت نگه داریم و بتوانیم محور را بچرخانیم کاهش نیرو صورت می گیرد .

در افزایش نیرو مزیت بیشتر از یک و در کاهش نیرو مزیت کمتر از یک است .

آزمایش کنید صفحه 74 و 75

 

طول بازوی محرک

 

طول بازوی مقاوم

برای محاسبه مزیت مکانیکی سطح شیبدار ابتدا باید وزنه چهارچرخه را که نقش نیروی مقاوم را دارد با کمک نیروسنج به دست آوریم . سپس نیرویی که نیروسنج به طور موازی با سطح شیبدار چهارچرخه را بالا می برد و نقش نیروی محرک را دارد بخوانیم . بعد با استفاده از فرمول مزیت مکانیکی ،  =  مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی سطح شیبدار را محاسبه کرد. باید توجه کرد که شیب نقش مهمی در اندازه نیروها و کم و زیاد شدن مزیت مکانیکی دارد .

1- اگر شیب سطح شیبدار زیاد باشد مزیت مکانیکی کمتر می شود . زیرا با زیاد شدن شیب طول سطح شیبدار (بازوی محرک) کاهش می یابد و ارتفاع (بازوی مقاوم) افزایش می یابد در این صورت با کم شدن طول سطح شیبدار مزیت مکانیکی کمتر می شود .

2- سطح شیبدار طویل . زیرا در سطح شیبدار هر چه نسبت طول به ارتفاع بیشتر باشد بازوی محرک از بازوی مقاوم بیشتر می شود و مزیت مکانیکی افزایش می یابد .

3- خیر . به دو دلیل :

الف) چون نیرویی که جسم را به موازات سطح شیبدار بالا می برد نقش نیروی محرک را دارد و همیشه از نیروی مقاوم (وزن جسم) کمتر است . پس همیشه مزیت مکانیکی بزرگتر از یک خواهد بود.

ب) چون سطح شیبدار مانند مثلث قائم الزاویه است و در مثلث قائم الزاویه طول وتر (طول سطح شیبدار یا همان بازوی محرک) همیشه از اندازه دو ضلع دیگر بیشتر است . پس طول سطح شیبدار بیشتر و مزیت بیشتر از یک می شود .

آزمایش کنید صفحه 76

کار عملی برای دانش آموزان

البته مزیت مکانیکی اهرم ها – قرقره ها – چرخ و محور – سطح شیبدار در آزمایش های قبلی مطرح شده است .

آزمایش کنید صفحه 78

2- در حالتی که نیروی وزن را روی نوک انگشت می اندازیم فشار بیشتر را احساس می کنیم زیرا نیروی وزن روی سطح کوچکی توزیع می شود . یعنی فشار وارد بر یک سطح با مساحت سطح نسبت عکس دارد .

آزمایش کنید صفحه 81

3- آب از سوراخ پایینی با فشار بیشتر و از سوراخ بالایی با فشار کمتری خارج می شود . نتیجه می‌گیریم که هر چه ارتفاع آب بیشتر باشد فشار زیادتر است به عبارت بهتر فشار در مایعات به ارتفاع آنها بستگی دارد .

آزمایش کنید صفحه 83

1- بدنه قوطی به سمت داخل فرو می رود . زیرا بر اثر سرما ، بخار آب داخل قوطی بر اثر عمل میعان به مایع تبدیل شده حجمش کم می شود و فشار داخل قوطی کم می شود و چون فشار هوای بیرون بیشتر از فشار درون قوطی است بدنه قوطی به سمت داخل فرو می رود .

2- ورقه کاغذ به در لیوان می چسبد و آب از لیوان نمی ریزد . چون هوا از پایین به کاغذ فشار می‌آورد و مانع ریختن آب می شود .

آزمایش کنید صفحه 87

2- بادکنک و پارچه مالش داده شده ، هر دو تکه های کاغذ را به خود جذب می کنند .

3- بادکنک به سمت پارچه حرکت می کند . یعنی جذب پارچه می شود .

4- بادکنک ها از هم دور می شوند .

نتیجه : اجسام دارای بار الکتریکی به یکدیگر نیرو وارد می کنند . این نیروگاه ربایشی و گاه رانشی است . از همین دو ، دو نوع بارالکتریکی وجود دارد .

آزمایش کنید صفحه 89

1- میله های شیشه ای مالش داده شده یکدیگر را می رانند . زیرا بارهای آنها همنام هستند .

2- میله پلاستیکی مالش داده شده جذب میله شیشه ای آویخته شده می شود .

پارچه پشمی و میله شیشه ای یکدیگر را می رانند . زیرا بارهای آنها همنام هستند .

نتیجه : بار میله های شیشه ای و پارچه پشمی شبیه به هم (مثبت) و بار میله پلاستیکی و نایلون هم شبیه به هم (منفی) است .

آزمایش کنید صفحه 90

1- میله پلاستیکی را با مالش به پارچه پشمی و میله شیشه ای را با مالش با کیسه نایلونی باردار می‌کنیم .

2- ورقه های الکتروسکوپ هنگام نزدیک شدن میله های باردار به کلاهک بدون آنکه با آن تماس داشته باشند از هم دور می شوند و هنگام دور شدن میله ها ، ورقه ها به حالت اول برمی گردند .

3- با تماس دادن میله شیشه ای یا پلاستیکی به کلاهک ، ورقه ها از هم دور می شوند و با دور شدن میله ها از کلاهک به همان حالت باقی می مانند .

4- اگر درمرحله 3 برق نما با میله شیشه ای باردار شده باشد با نزدیک میله شیشه ای به کلاهک ورقه‌ها دوباره بازتر می شوند و با نزدیک کردن میله پلاستیکی ورقه ها بهم نزدیک می شوند و به هم می چسبند . اما اگر برق نما با میله پلاستیکی باردار شده باشد با نزدیک کردن میله پلاستیکی به کلاهک ورقه ها بازتر و با نزدیک کردن میله شیشه ای ورقه ها به هم نزدیک می شوند .

الف) جسم مورد نظر را به کلاهک برق نما نزدیک می کنیم اگر ورقه های برق نما حرکت کنند یا باز شوند جسم باردار است . اگر ورقه ها حرکتی نداشتند جسم بی بار است . باید توجه داشته باشیم که برق نما قبل از آزمایش بی بار باشد .

ب) ابتدا برق نما را با یک جسم باردار که نوع بارش را می دانیم باردار می کنیم . سپس جسم موردنظر را به کلاهک برق نما نزدیک می کنیم . اگر ورقه ها بازتر شوند بار جسم مورد آزمایش با بار برق نما مشابه و همنام است . اما اگر ورقه های برق نما به هم نزدیک شوند یا بچسبند بار جسم با بار برق نما مخالف است یا ناهمنام است .

آزمایش کنید صفحه 97

کار عملی برای دانش آموزان و تفهیم شدت جریان و توجه به اینکه میوه های انتخابی بهتر است ترش باشند (کیوی ، گریپ فروت ، گوجه فرنگی و ...) و توضیح رابطه ولتاژ با شدت جریان با اندازه گیری شدت جریان با کمک آمپرسنج در یک مدار ساده

 

لامپ

 

آمپرسنج

 

ولت سنج

 

شدت جریان

 

آزمایش کنید صفحه 108

- در شکل ظاهری ، رنگ ، میزان سختی و مقاومت با یکدیگر متفاوتند . استخوان تازه رنگ روشن و شفاف دارد و سخت است . استخوان جوشیده به علت حل شدن بعضی از مواد آن در آب تغییر رنگ داده و سختی آن کمتر است .

- وقتی استخوانی حرارت می بیند مواد پروتئینی آن می سوزند . استخوان انعطاف خود را از دست می دهد و بسیار شکننده می شود .

- استخوانی که در اسید قرار گرفته است ، اسید ترکیبات کلسیم و فسفر را در خود حل کرده و سختی استخوان را از بین برده است و به همین جهت استخوان بسیار نرم است .

آزمایش کنید صفحه 136

هیدر که جانور کوچکی از گروه کیسه تنان است و نیز بسیاری از اسفنج ها به روش جوانه زدن تولیدمثل می کنند . هیدر در آب های شیرین به سر می برد و توانایی تولیدمثل جنسی نیز دارد . در این جانور هنگام تولیدمثل غیرجنسی ، گروهی از سلول ها تقسیم می شوند و جوانه ای ایجاد می‌کنند. سپس جوانه رشد کرده و بازوهایی مثل هیدر اولیه پیدا می کند . هیدر جوان ممکن است از هیدر مادر جدا شود یا متصل به آن باقی بماند .

آزمایش کنید صفحه 137

کپک نان و کپک روی میوه هایی مثل مرکبات در گروه های مختلفی از قارچ ها قرار دارند . آنها از نظر شکل ظاهری ، نحوه زندگی ، تولیدمثل و نیز شکل هاگدان و هاگ های خود متفاوتند . هاگ های کپک نان درون هاگدان کروی شکل قرار دارد و هاگ ها سیاه رنگ هستند ولی هاگ های کپک مرکبات مانند دانه های تسبیح در انتهای رشته های ویژه باریکی در کنار هم قرار گرفته اند و هاگ ها تقریباً قهوه ای رنگ هستند .

آزمایش کنید صفحه 141

هسته رویشی لوله گرده باعث ایجاد این لوله و خروج آن از سوراخ های سطحی پوسته بیرونی دانه گرده می شود . درون این لوله دوگامت نر از تقسیم هسته زایشی دانه گرده به وجود می آیند . این عمل وقتی که دانه گرده روی کلاله مادگی قرار می گیرد رخ می دهد . لوله گرده در کلاله نفوذ می‌کند ، وارد خامه می شود و پس از عبور از آن به تخمک می رسد . این عمل درون مادگی گل اتفاق می افتد

 • مینا

  مینا

  • ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ - ۱۹:۵۴:۱۹

  منطقی

  پاسخ مدیر (seyedalisharifi89 ):   ممنون بابت نظرتون
 • شما

  شما

  • ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ - ۱۴:۵۵:۲۱

  سلام برای هفتمی ها چیزی ندارین

  پاسخ مدیر (seyedalisharifi89 ):   دوست گلم در قسمت موضاعات مطالب نموه سوالات و آموزش ها و پابروپوینت های هفتم رو میتونید مشاهده کنید...
 • Lizzie

  Lizzie

  • ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - ۲۲:۰۴:۱۴

  After exploring a handful of the blog posts on your blog,
  I truly like your technique of writing a blog.
  I added it to my bookmark website list and will be checking back soon.
  Take a look at my web site too and tell me your opinion. http://virtualmetrix.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=239361


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!