توضیح فصل14علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۵ دیدگاه
آدمی و محیط زیست:   انسان از گذشته های دور تمام نیازهای خود را از طبیعت تامین کرده است و از جهات گوناگون بر محیط طبیعی خود اثر گذاشته است، با افزایش جمعیت کره زمین آدمی محیط های طبیعی را از بین می برد و محیط های مصنوعی مانند شهرها را جایگزین می کند. [http://scientificinformation.vc...

توضیح فصل13علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
تولید مثل     همه ی جاندارانی که پیرامون ما هستند یا تک سلولی و یا پر سلولی هستند هر یک از این جانداران توانایی دارند که هم نوع خود را به وجود آورند. به عبارت دیگر تولید مثل کنند.  [http://scientificinformation.vc...

توضیح فصل12علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۵ دیدگاه
نوجوانی و بلوغ   رشد: زیست شناسان رشد را به معنای بزرگ شدن بخش ها تشکیل دهنده یک موجود زنده یا تشکیل بخش های جدید مشابه آنچه قبلا وجود داشته است می دانند. رشد در موجودات زنده به دو صورت افزایش تعداد سلول ها و افزایش برگشت ناپذیر اندازه سلول صورت می گیرد. رشد در طی زندگی جاندار ادامه دارد اما نتی...

توضیح فصل11علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۴ دیدگاه
هماهنگی و ارتباط   بدن ما و هریک از جانداران از سلولهای مختلفی ساخته شده است که هر یک از آنها وظیفه خاصی را بر عهده دارد برای اینکه هر یک از سلول ها و اندام ها بتوانند وظایف خود را بخوبی انجام دهند به بخشی نیاز دارند که هماهنگی، کنترل و تنظیم این فعالیت ها را عهده دار باشد. بنابراین برای اینکه ک...

توضیح فصل10علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
انسان و حرکت   در بین جانوران برخی ساکن و برخی متحرک اند جانورانی که ساکن هستند اغلب در دریا زندگی می کنند. جانوران ساکن هم اندام های حرکتی دارند این اندام ها همانند تاژه، مژک و بازو موجب موجب حرکت     می شوند. حرکت لازمه ی زنده بودن موجود زنده است زیرا موجود با حرکت کردن می تواند نیازهایش را تا...

سوال های فصل 14 علوم سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
سوال های فصل 14 علوم سوم راهنمایی فصل چهاردهم کتاب سوم 1.      منابع طبیعی را تعریف کنید؟ 2.      انواع منابع طبیعی را نام ببرید؟ 3.      با ذکر مثال بگویید منظور از منابع تجدید پذیر چیست؟ 4.      با ذکر مثال بگویید منظور از منابع ناتجدید پذیر چیست؟ 5.      چند نمونه از آلودگی های که انسان در طب...

پاسخ فکر کنید های علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱۰ دیدگاه
فصل اول   مقایسه کنید ص5 مدل اتمی تامسون و مدل اتمی رادفورد چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ شباهت ها : ‌1 – در هر دو مدل اتم کروی شکل است. 2 – در هر دو مدل الکترون دارای بار منفی است 3 – هر دو مدل اتم خنثی است و هر دو به یک اندازه بار مثبت و منفی دارند     تفاوت ها: 1 - در مدل تامسو...