پاسخ فعالیت های علوم دوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
پاسخ فعالیت های علوم فصل۳ مشاهده کنید ص 43 در ظرف نسبتاً بزرگی آب ریخته و روی آن توپ سبکی و کوچکی را قرار دهید. بعد از آن که آب و..... شادی روح عسکر شریفی فاتحه ام...

پاسخ فعالیتهای علوم دوم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
پاسخ فعالیتهای علوم دوم فصل۴ فکر کنید ،‌ ص 55 به نظر شما چرا این انرژی را گرمای نهان ذوب نامگذاری کرده اند؟ چون این انرژ......... شادی روح عسکر شریفی فاتحه ام...

نمونه سوال تستی علوم دوم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
علوم دوم-تست  سوالات چهار گزینه ای پایه دوم 1- کدام یک از تغییرات زیر فیزیکی است ؟ الف) زرد شدن برگ درختان ب) تبدیل شیر به پنیر ج) تصعید نفتالین د) اکسید شدن گلوکز در سلول ها 2- کدام یک از گزینه های.....

علوم دوم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
خلاصه مطالب فصل ۱تا۴ فصل1 انواع تغییرات:1-_تغییرات فیزیکی_.تغییراتی که درآن جنس ماده عوض نمی شود.(خردشدن گچ-پاره کردن کاغذ-یخ زدن آب و...) 2- _تغییرات شیمیایی_: تغییراتی ....

پاسخ فعالیت های کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی بخش۴

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
بخش۴:زیست شناسی  فکر کنید صفحه ی 112 در سلول جانوری دیواره ی سخت سلولی ، بخش تولید غذا و واکوئول (انباری) بزرگ وجود ندارد . سیتوپلاسم و هسته به کناره های سلول انتقال یافته است همچنین تعداد میتوکندری ها).,.....

علوم دوم-خرداد نود

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
علوم دوم - خرداد نود...

پاسخ فعالیتهای علوم دوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
پاسخ فعالیتهای  علوم دوم راهنمایی فصل ۱ فکر کنید :در این متن به چند خاصیت فیزیکی گوگرد مشاهده شده است،‌با کشیدن خط زیر هر خاصیت آن ها را مشخص کنید:«گوگرد جامد شکننده زردرنگی است که در دمای 119ºC ‌ذوب می شود و در دمای 445ºC به جوش می آید. ایننافلز جریان برق را از خود عبور نمی دهد وارد آب حل نمی ش...

پاسخ فعالیتهای علوم دوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
پاسخ فعالیتهای علوم دوم راهنمایی فصل۲ بقیه در ادام...

پاسخ فعالیت های علوم دوم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
بخش زمین شناسی فصل 6 فکر کنید صفحه 78: آب (مایع است) نفت (مایع است و موجودات زنده در بوجود آمدن آن دخالت دارند و ترکیب شیمیایی.....

آموزش علوم تجربی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
 آموزش آنلاین علوم تجربی   پایه های دوم و سوم راهنمایی به ادامه مطلب...