ضرب عدد در 10 یا100

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
تدریس ضرب عدد صحیح در 10, 100, یا 1,000: [Text Color] ضرب عدد در 10, همان عدد را نوشته ویک صفر سمت راست عدد میگذاریم. ضرب عدد در 100, همان عدد را نوشته ودو صفر سمت راست عدد میگذاریم. ضرب عدد در00 10, همان عدد را نوشته وسه صفر سمت راست عدد میگذاریم. مثال: 10 × 481 = 4,810 100 × 47 = 4,700 1000 × ...

مقسوم علیه های اول

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
در این در س کوشیدم  اساس وپایه عددها را معرفی کنم. ازنظرات  شما   استقبال می کنم. _بعضی اعداد فقط دو مقسم علیه دارند  عدد1وخودش_:   به این عددها عدد اول گویند. مثل عدد11  .   عامل   عامل   حاصل   1 × 11 = 11 عددهای اول کمتر از 30      عبارتند از: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, و 29. . پیداکردن ...

مقسوم علیه اول3رقمی2

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
 برای ایجاد یک نمودار درختی مقسوم علیه های اول یک عدد  سه رقمی  بهتر است از بخشپذیری ها کمک بگیریم به مقسوم علیه اول 1 مراجعه کنید. برای ساخت نمودار درختی یک عدد از بخشپذیری های عدد بر 2, 3, 4, 5, 6, 9,  10    را بکا رببرید.  یعنی عدد را بر 2یا3یا4یا...تا10 تقسیم کنید:   135     /    \    5 × ? ...

خط،شعاع،زاویه

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
درس خط،شعاع،زاویه  A      این نقطه است با حرف خوانده می شود. نقطه ی A     ,وقتی بین دو نقطه را با خط راست وصل  کنیم.  فاصله دونقطه  طول پاره خطی که  دو نقطه  را به هم وصل کند .. به آن پاره خط  AB یا  AB(که خط بالای آن رسم شده)می گوییم از دو نقطه دلخواه تنها یک خط می گذرد     طول ضلع های مثلث  هر...

کسر چیست؟مقدمه1

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
مفاهیم کسر، مقدمه   کسر یعنی اگر یک واحد را به چند قسمت مساوی تقسیم کنیم به هر قسمت کسر گویند . جزئ از واحد= کسر این واحد به 2قسمت مساوی تقسیم شده ویک قسمت رنگی شده است.            یک دوم رنگی  است. . 1 2 این واحد به 6قسمت مساوی تقسیم شده ویک قسمت رنگی شده است.            یک ششم رنگی  است. 1 5 ا...

کسر - تقسیم بندی کسر 2

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
تقسیم بندی - شکل وانتخاب کسری ازیک شکل مقدمه کسر وتقسیم بندی و مسائل مربوط به آن. 8تا شکل قلب داریم.به 4 قسمت مساوی تقسیم شدند. هر قسمت   1 4  ((یک چهارم) است.    راه حل:تقسیم میکنیم   2=4÷8 در  هر دسته  2 تاست.     1 4   ( یک چهارم) 8تا می شود2. مادر  کیک را 24 قسمت کرد..یک ششم 24 تا را برداشت....

مفهوم کسر - مفهوم عدد مخلوط وکسر بزرگتر از واحد 3

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۴ دیدگاه
درس مفهوم عدد مخلوط وکسر بزرگتر از واحد عدد مخلوط    از واحد ویک قسمت کسر   تشکیل شده است. ما این مفهوم را با شکل ومحور    نشان می دهیم. هر عدد مخلوط دو قسم دارد.: * واحد * وکسر.   1 1  3 “یک ویک سوم”   3 2  4 “دو وسه چهارم” برای مشاهده بقیه آموزش این درس لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...

تبدیل اعداد مخلوط به کسر و بلعکس

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
اعداد مخلوط و کسر ها: چگونه اعداد مخلوط و کسر را بیکدیگر تبدیل کنیم اول چند تمرین از مطالب قبل مرورمی کنیم و سپس یاد می گیریم که چگونه کسر را به عدد مخلوط تبدیدیل کنیم و یا بلعکس ؛  عدد مخلوط را تبدیل به کسر نمائیم   برای مشاهده ادامه آموزش لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....

مسئله مسئله

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
مسئله ریاضی: سهم هر باربر چقدر است؟ 1-یک کارخانه 5 محصول دارد که پس از بسته بندی وزن هر یک از فرآورده ها به ترتیب 4 و 5 و 6 و 10 و 12 کیلوگرم است. هر کارگر روی چهارچرخه فقط یک نوع از این محصولات را از کارخانه به فروشگاه حمل می کند. اما تعداد بسته ها را طوری تنظیم می کند که وزن جنس برای تمام بارب...

اعداد الگوها

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
یکی از راهبردهای حل مسئله الگو یابی می باشد اگر الگو یابی را با مسائل زیبا و جالب به دانش آموزان آموزش دهیم زودتر و بهتر مفهوم آن را یاد می گیرند. یکی از فواید الگویابی و تقویت آن، کشف فرمولها و روابط ریاضی می باشد. یکی از مسائل زیبا که می تواند برای آموزش الگو یابی مفید باشد ، ضرب عدد 37 در مضر...

حل مسئله ای جالب

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
پادشاهی می خواست نخست وزیرش را انتخاب کند... چهار اندیشمند بزرگ کشور فراخوانده شدند. برای مشاهده ادامه لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....

عددهای اعشاری گسترده کلاس ششم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[جدول ارزش مکانی در عدد های اعشاری  رقم صدم   و صدم وهزارم  را بررسی کنید.(نقطه   ممیز است) هزارم  صدم دهم   یکان 5 2 8 . 0   0.825 = 8 × 1 10  +  2 × 1 100  +  5 × 1 1000                 گسترده ها را تکمیل کنید.   برای دریافت ادامه آموزش لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید...

جمع وتفریق اعشاری

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
  باتوجه به تعداد اعشاری عدد ها را به کسر با مخرج 10 مینویسیم    . 0.1 + 0.5  =   0.6 1 10 + 5 10  = 6 10 2.3     −  8.4  = 6.1   3 10   2−    4 10 8 =    1 6 10   توجه کنید  که جمع 0.6 + 0.7 13 می شود که یک واحد می سازد! 0.6 + 0.7 = ?   =  1.3 6 10  +  7 10  =  13 10   =  3 1 10 1.5 + 0.9   =  ...

جمع وتفریق اعشاری دو رقم اعشار

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
تمرینات روبرو را، از راه کسری حل کنید.   به مثال توجه کنید وجای خالی را عدد مناسب بنویسید. A. 0.05  +  0.04 =     5 100 + 4 100  =0.09 B. 0.07  +  0.04 =     100 + 100  =   C. 0.37  – 0.06 =     100 – 100 = D. 0.45  +  0.65 =     100 + 100 = E. 3.25  – 1.08 =     3 100 – 1 100 =   برای دریافت اد...

جمع وتفریق اعشاری2

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
درس اعشاری 1. جای خالی عدد مناسب بگذارید تا تساوی برقرار شود مثال:    A. 0.47  +  0.03 = 0.50    B. ------+--------=0.55     C. ------+--------= 0.36  D. ------+--------= 0.06   E. ------+--------=0.32   F. ------+--------= 0.97   G. ------+--------=0.28   H. ------+--------= 3.13  I. ------+---...